Hungarian-English dictionary »

istálló meaning in English

HungarianEnglish
istálló főnév

stable [stables]◼◼◼ noun
[UK: ˈsteɪb.l̩] [US: ˈsteɪb.l̩]

barn [barns]◼◼◼ noun
[UK: bɑːn] [US: ˈbɑːrn]

stall [stalls]◼◼◻ noun
[UK: stɔːl] [US: ˈstɒl]

shed [sheds]◼◼◻ noun
[UK: ʃed] [US: ˈʃed]

stalls◼◼◻ noun
[UK: stɔːlz] [US: ˈstɒlz]

lairage◼◻◻ noun
[UK: lˈeərɪdʒ] [US: lˈerɪdʒ]

byre◼◻◻ noun
[UK: ˈbaɪə] [US: baɪr]

equerry noun
[UK: ɪ.ˈkwe.ri] [US: ɪ.ˈkwe.ri]

istállóban

horse-bay[UK: hɔːs beɪ] [US: ˈhɔːrs ˈbeɪ]

istállóban elhelyezett

stalled[UK: stɔːld] [US: ˈstɒld]

istállóban etet ige

stall-feed [stall-fed, stall-fed, stall-feeding, stall-feeds] verb
[UK: stɔːl fiːd] [US: ˈstɒl ˈfiːd]

istállóban hizlal

stall[UK: stɔːl] [US: ˈstɒl]

istállóban hizlalt

stall-fed[UK: stɔːl fed] [US: ˈstɒl ˈfed]

stalled[UK: stɔːld] [US: ˈstɒld]

istállóban tart

stall◼◼◼[UK: stɔːl] [US: ˈstɒl]

istállóban tartott

stalled◼◼◼[UK: stɔːld] [US: ˈstɒld]

istállóbox melléknév

loose-box adjective
[UK: luːs bɒks] [US: ˈluːs ˈbɑːks]

istállófiú főnév

stable-boy◼◼◼ noun
[UK: ˈsteɪb.l̩ ˌbɔɪ] [US: ˈsteɪb.l̩ ˌbɔɪ]

stableboy◼◼◼ noun
[UK: ˈsteɪb.l̩.bɔɪ] [US: ˈsteɪb.l̩.bɔɪ]

horse-boy noun
[UK: hɔːs ˌbɔɪ] [US: ˈhɔːrs ˌbɔɪ]

horse-rustler noun
[UK: hɔːs ˈrʌ.slə(r)] [US: ˈhɔːrs ˈrʌ.slər]

stable-lad noun
[UK: ˈsteɪb.l̩ læd] [US: ˈsteɪb.l̩ ˈlæd]

groom [grooms]◼◼◼ noun
[UK: ɡruːm] [US: ˈɡruːm]

istállójárvány főnév

stable epidemic noun
[UK: ˈsteɪb.l̩ ˌe.pɪ.ˈde.mɪk] [US: ˈsteɪb.l̩ ˌe.pə.ˈde.mɪk]

istállók

stockyard◼◼◼

istállólámpa főnév

stable-lantern noun
[UK: ˈsteɪb.l̩ ˈlæn.tən] [US: ˈsteɪb.l̩ ˈlæn.tərn]

istállómester főnév

equerry◼◼◼ noun
[UK: ɪ.ˈkwe.ri] [US: ɪ.ˈkwe.ri]

master of the horse noun
[UK: ˈmɑːst.ə(r) əv ðə hɔːs] [US: ˈmæst.r̩ əv ðə ˈhɔːrs]

stall-master noun
[UK: stɔːl ˈmɑːst.ə(r)] [US: ˈstɒl ˈmæst.r̩]

istállónyi, halomnyi főnév

shedload noun
[UK: ʃˈedləʊd] [US: ʃˈedloʊd]

istállópadlás főnév

stable-loft noun
[UK: ˈsteɪb.l̩ lɒft] [US: ˈsteɪb.l̩ ˈlɒft]

istállórekesz főnév

loose-box noun
[UK: luːs bɒks] [US: ˈluːs ˈbɑːks]

istállósor főnév

mews [mews] noun
[UK: mjuːz] [US: mjuːz]

istállószolga főnév

liveryman noun
[UK: ˈlɪ.və.rɪ.mæn] [US: ˈlɪ.və.rɪ.mæn]

istállótrágya főnév

farm-manure noun
[UK: fɑːm mə.ˈnjʊə(r)] [US: ˈfɑːrm mə.ˈnʊr]

stable-dung noun
[UK: ˈsteɪb.l̩ dʌŋ] [US: ˈsteɪb.l̩ ˈdəŋ]

stable-litter noun
[UK: ˈsteɪb.l̩ ˈlɪ.tə(r)] [US: ˈsteɪb.l̩ ˈlɪ.tər]

istállótulajdonos főnév

horse-master noun
[UK: hɔːs ˈmɑːst.ə(r)] [US: ˈhɔːrs ˈmæst.r̩]

stabler noun
[UK: ˈsteɪ.bə.lə(r)] [US: ˈsteɪ.bə.lər]

istállótárs főnév

stablemate [stablemates]◼◼◼ noun
[UK: ˈsteɪbl.meɪt] [US: ˈsteɪbl.meɪt]

12

You can find it in:

HungarianEnglish