English-Hungarian dictionary »

rhapsodize meaning in Hungarian

EnglishHungarian
rhapsodize [rhapsodized, rhapsodized, rhapsodizing, rhapsodizes] verb
[UK: ˈræp.sə.daɪz]
[US: ˈræp.sə.ˌdaɪz]

lelkendezik◼◼◼ ige

lelkesen beszél ige

lelkesen ír ige

rhapsodize about [UK: ˈræp.sə.daɪz ə.ˈbaʊt]
[US: ˈræp.sə.ˌdaɪz ə.ˈbaʊt]

lelkesen beszél

lelkesen ír

rhapsodize over [UK: ˈræp.sə.daɪz ˈəʊv.ə(r)]
[US: ˈræp.sə.ˌdaɪz ˈoʊv.r̩]

lelkesen beszél

lelkesen ír

You can find it in:

EnglishHungarian