English-Hungarian dictionary »

relevancy meaning in Hungarian

EnglishHungarian
relevancy [relevancies] noun
[UK: ˈre.lə.vən.si]
[US: ˈre.lə.vən.si]

fontosság◼◼◼ főnév

tárgyhoz tartozás főnév

irrelevancy [irrelevancies] noun
[UK: ɪ.ˈre.lə.vən.si]
[US: ɪ.ˈre.lə.vən.si]

jelentéktelenség◼◼◼ főnév

jelentéktelen dolog főnév

lényegtelenség főnév

nem a tárgyhoz tartozóság főnév

nem odaillőség főnév

You can find it in:

EnglishHungarian