Hungarian-English dictionary » tárgyhoz tartozás meaning in English

HungarianEnglish
tárgyhoz tartozás főnév

relevance◼◼◼ noun
[UK: ˈre.lə.vəns] [US: ˈre.lə.vəns]

relevancy noun
[UK: ˈre.lə.vən.si] [US: ˈre.lə.vən.si]

nem a tárgyhoz tartozás főnév

irrelevance noun
[UK: ɪ.ˈre.lə.vəns] [US: ɪ.ˈre.lə.vəns]

You can find it in:

HungarianEnglish