English-Hungarian dictionary »

raus meaning in Hungarian

Search results in other direction.
I prefer to search in the original direction (English-Hungarian dictionary): English-Hungarian dictionary
HungarianEnglish
ráuszít (átv) ige

throw off verb
[UK: ˈθrəʊ ɒf] [US: ˈθroʊ ˈɒf]

ráuszít ige

set on verb
[UK: set ɒn] [US: ˈset ɑːn]

set upon verb
[UK: set ə.ˈpɒn] [US: ˈset ə.ˈpɑːn]

ráuszít ige
Aust

sool verb
[UK: sˈuːl] [US: sˈuːl]

ráuszít valakit valakire

bring down somebody's wrath on somebody[UK: brɪŋ daʊn ˈsəm.ˌbɑː.di rɒθ ɒn ˈsʌm.bə.di] [US: ˈbrɪŋ ˈdaʊn ˈsəm.ˌbɑː.di ˈræθ ɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

ráuszítja a kutyát valakire

set the dog at somebody[UK: set ðə dɒɡ ət ˈsʌm.bə.di] [US: ˈset ðə ˈdɔːɡ ət ˈsʌm.ˌbɑː.di]

set the dog on somebody[UK: set ðə dɒɡ ɒn ˈsʌm.bə.di] [US: ˈset ðə ˈdɔːɡ ɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

kései meggyvágó (Coccothraustes vespertinus) főnév

evening grosbeak [evening grosbeaks] noun
[UK: ˈiːv.n̩.ɪŋ ˈɡroˌsbiːk] [US: ˈiːv.n̩.ɪŋ ˈɡroˌsbiːk]

koronás meggyvágó (Coccothraustes vespertinus) főnév

evening grosbeak [evening grosbeaks] noun
[UK: ˈiːv.n̩.ɪŋ ˈɡroˌsbiːk] [US: ˈiːv.n̩.ɪŋ ˈɡroˌsbiːk]

Krausit (ásv) főnév

Krausite noun
[UK: krˈɔːsaɪt] [US: krˈɔːsaɪt]

Krauskopfit (ásv) főnév

Krauskopfite noun
[UK: krˈɔːskəpfˌaɪt] [US: krˈɔːskəpfˌaɪt]

kutyát ráuszít valakire

hound a dog at somebody[UK: haʊnd ə ɡɒd ət ˈsʌm.bə.di] [US: ˈhaʊnd ə ˈɡɑːd ət ˈsʌm.ˌbɑː.di]

set a dog on somebody[UK: set ə dɒɡ ɒn ˈsʌm.bə.di] [US: ˈset ə ˈdɔːɡ ɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

meggyvágó (Coccothraustes coccothraustes) főnév

hawfinch [hawfinches]◼◼◼ noun
[UK: ˈhɔː.fɪntʃ] [US: ˈhɔː.ˌfɪntʃ]

nyugati meggyvágó (Coccothraustes vespertinus) főnév

evening grosbeak [evening grosbeaks] noun
[UK: ˈiːv.n̩.ɪŋ ˈɡroˌsbiːk] [US: ˈiːv.n̩.ɪŋ ˈɡroˌsbiːk]