English-Hungarian dictionary »

put on ration meaning in Hungarian

EnglishHungarian
put on ration [UK: ˈpʊt ɒn ˈræʃ.n̩]
[US: ˈpʊt ɑːn ˈræʃ.n̩]

csökkentett fejadagokra fog

fejadagokra fog

put on rations [UK: ˈpʊt ɒn ˈræʃ.n̩z]
[US: ˈpʊt ɑːn ˈræʃ.n̩z]

jegyre ad

You can find it in:

EnglishHungarian