English-Hungarian dictionary »

open-and-shut meaning in Hungarian

EnglishHungarian
open-and-shut adjective
[UK: ˈəʊ.pən ənd ʃʌt]
[US: ˈoʊ.pən ænd ˈʃət]

egyszerű melléknév

könnyen eldönthető melléknév

nehézség nélküli melléknév

nyilvánvaló melléknév

világos melléknév

it is open-and-shut that [UK: ɪt ɪz ˈəʊ.pən ənd ʃʌt ðæt]
[US: ˈɪt ˈɪz ˈoʊ.pən ænd ˈʃət ˈðæt]

kézenfekvő, hogy …

világos, hogy …

You can find it in:

EnglishHungarian