English-Hungarian dictionary »

niger meaning in Hungarian

EnglishHungarian
Niger noun
[UK: niː.ˈʒeə(r)]
[US: ˈnaɪ.dʒər]

Niger◼◼◼ főnév

Niger-Congo noun
[UK: niː.ˈʒeə(r) ˈkɒŋ.ɡəʊ]
[US: ˈnaɪ.dʒər ˈkɑːŋɡo.ʊ]

Niger-kongói nyelv főnév

Niger-Kordofanian noun
[UK: niː.ˈʒeə(r)]
[US: ˈnaɪ.dʒər]

Kongó-kordofáni főnév

Nigeria noun
[UK: naɪ.ˈdʒɪə.rɪə]
[US: naɪ.ˈdʒɪ.riə]

Nigéria◼◼◼ főnév

Nigeria <ng> noun
[UK: naɪ.ˈdʒɪə.rɪə]
[US: naɪ.ˈdʒɪ.riə]

Nigéria főnév

Nigerian [Nigerians] noun
[UK: naɪ.ˈdʒɪə.rɪən]
[US: naɪ.ˈdʒɪ.riən]

nigériai◼◼◼ főnév

cornigerous [UK: kɔːnˈɪdʒərəs]
[US: kɔːrnˈɪdʒɚrəs]

szarvas főnév

szarvat viselő melléknév

Ferronigerite-2N1S noun
[UK: fˈerənˌɪdʒərˌaɪt tˈuː ˈen wˈɒn z]
[US: fˈerənˌɪdʒɚrˌaɪt tˈuː ˈen wˈʌn z]

Ferronigerit-2N1S (ásv) főnév

Ferronigerite-6N6S noun
[UK: fˈerənˌɪdʒərˌaɪt sˈɪks ˈen sˈɪks ɪz]
[US: fˈerənˌɪdʒɚrˌaɪt sˈɪks ˈen sˈɪks ɪz]

Ferronigerit-6N6S (ásv) főnév

lanigerous adjective
[UK: lanˈɪdʒərəs]
[US: lænˈɪdʒɚrəs]

gyapjas melléknév

gyapjúhordó melléknév

Magnesionigerite-2N1S noun
[UK: mˈaɡniːzɪˌɒnɪdʒərˌaɪt tˈuː ˈen wˈɒn z]
[US: mˈæɡniːzɪˌɑːnɪdʒɚrˌaɪt tˈuː ˈen wˈʌn z]

Magnezionigerit-2N1S (ásv) főnév

Magnesionigerite-6N6S noun
[UK: mˈaɡniːzɪˌɒnɪdʒərˌaɪt sˈɪks ˈen sˈɪks ɪz]
[US: mˈæɡniːzɪˌɑːnɪdʒɚrˌaɪt sˈɪks ˈen sˈɪks ɪz]

Magnezionigerit-6N6S (ásv) főnév

staminigerous adjective
[UK: stˌamɪnˈɪdʒərəs]
[US: stˌæmɪnˈɪdʒɚrəs]

porzós melléknév
növ

You can find it in:

EnglishHungarian