Hungarian-English dictionary »

niger meaning in English

HungarianEnglish
Niger főnév

Niger◼◼◼ noun
[UK: niː.ˈʒeə(r)] [US: ˈnaɪ.dʒər]

Niger-kongói nyelv főnév

Niger-Congo noun
[UK: niː.ˈʒeə(r) ˈkɒŋ.ɡəʊ] [US: ˈnaɪ.dʒər ˈkɑːŋɡo.ʊ]

Nigéria főnév

Nigeria◼◼◼ noun
[UK: naɪ.ˈdʒɪə.rɪə] [US: naɪ.ˈdʒɪ.riə]

Nigeria <ng> noun
[UK: naɪ.ˈdʒɪə.rɪə] [US: naɪ.ˈdʒɪ.riə]

nigériai főnév

Nigerian [Nigerians]◼◼◼ noun
[UK: naɪ.ˈdʒɪə.rɪən] [US: naɪ.ˈdʒɪ.riən]

amerikai rókamókus (Sciurus niger)

fox-squirrel[UK: fɒks ˈskwɪ.rəl] [US: ˈfɑːks ˈskwɜː.rəl]

beléndek (Hyoscyamus niger) főnév

henbane◼◼◼ noun
[UK: ˈhen.beɪn] [US: ˈhen.ˌben]

bolondító beléndek (Hyoscyamus niger) főnév

black henbane noun
[UK: blæk ˈhen.beɪn] [US: ˈblæk ˈhen.ˌben]

csincsilla (Chinchilla laniger) főnév

chinchilla [chinchillas]◼◼◼ noun
[UK: tʃɪn.ˈtʃɪ.lə] [US: ˌtʃɪn.ˈtʃɪ.lə]

fekete hunyor (Helleborus niger) főnév

black hellebore◼◼◼ noun
[UK: blæk ˈhe.lɪ.bɔː] [US: ˈblæk he.lə.ˌbɔːr]

Christmas rose [Christmas roses] noun
[UK: ˈkrɪ.sməs rəʊz] [US: ˈkrɪ.sməs roʊz]

fekete lóantilop (Hippotragus niger) főnév

sable antelope [sable antelopes] noun
[UK: ˈseɪb.l̩ ˈæn.tɪ.ləʊp] [US: ˈseɪb.l̩ ˈæn.tɪloʊp]

Ferronigerit-2N1S (ásv) főnév

Ferronigerite-2N1S noun
[UK: fˈerənˌɪdʒərˌaɪt tˈuː ˈen wˈɒn z] [US: fˈerənˌɪdʒɚrˌaɪt tˈuː ˈen wˈʌn z]

Ferronigerit-6N6S (ásv) főnév

Ferronigerite-6N6S noun
[UK: fˈerənˌɪdʒərˌaɪt sˈɪks ˈen sˈɪks ɪz] [US: fˈerənˌɪdʒɚrˌaɪt sˈɪks ˈen sˈɪks ɪz]

Kalabár (Nigéria) főnév

Calabar◼◼◼ noun
[UK: ˌkæ.lə.ˈbɑː] [US: ˌkæ.lə.ˈbɑː]

karibi ollóscsőrű (Rynchops niger)

black skimmer[UK: blæk ˈskɪ.mə(r)] [US: ˈblæk ˈskɪ.mər]

shearbill noun
[UK: ʃˈiəbɪl] [US: ʃˈɪrbɪl]

kormos ollóscsőrű (Rynchops niger)

black skimmer[UK: blæk ˈskɪ.mə(r)] [US: ˈblæk ˈskɪ.mər]

shearbill noun
[UK: ʃˈiəbɪl] [US: ʃˈɪrbɪl]

kormos szerkő (Chlidonias niger)

black tern[UK: blæk tɜːn] [US: ˈblæk tɝːn]

Magnezionigerit-2N1S (ásv) főnév

Magnesionigerite-2N1S noun
[UK: mˈaɡniːzɪˌɒnɪdʒərˌaɪt tˈuː ˈen wˈɒn z] [US: mˈæɡniːzɪˌɑːnɪdʒɚrˌaɪt tˈuː ˈen wˈʌn z]

Magnezionigerit-6N6S (ásv) főnév

Magnesionigerite-6N6S noun
[UK: mˈaɡniːzɪˌɒnɪdʒərˌaɪt sˈɪks ˈen sˈɪks ɪz] [US: mˈæɡniːzɪˌɑːnɪdʒɚrˌaɪt sˈɪks ˈen sˈɪks ɪz]

Niamey (Niger fővárosa) főnév

Niamey◼◼◼ noun
[UK: njɑːˈmeɪ] [US: njɑːˈmeɪ]

You can find it in:

HungarianEnglish