English-Hungarian dictionary » months' meaning in Hungarian

Showing results for month
Search instead for months'
EnglishHungarian
month noun
[UK: mʌnθ]
[US: ˈmənθ]

hónap◼◼◼ főnév

◼◻◻ főnév

month in length [UK: mʌnθ ɪn leŋθ]
[US: ˈmənθ ɪn ˈleŋkθ]

egy hónap hosszú

monthlies noun
[UK: ˈmʌnθ.lɪz]
[US: ˈmʌnθ.lɪz]

havibaj főnév

monthling noun
[UK: mˈʌnθlɪŋ]
[US: mˈʌnθlɪŋ]

egy hónapig élő állat főnév

egy hónapig élő növény főnév

egyhónapos csecsemő főnév

monthlong adjective
[UK: ˈmənθ.ˌlɒŋ]
[US: ˈmənθ.ˌlɒŋ]

egy hónapon át tartó melléknév

monthly [UK: ˈmʌnθ.li]
[US: ˈmʌnθ.li]

havi◼◼◼ melléknév

havonta◼◼◻ határozószó

havonként◼◻◻ határozószó

havonkénti◼◻◻ melléknév

havi folyóirat

menstruáció főnév

minden hónapban

monthly allowance noun
[UK: ˈmʌnθ.li ə.ˈlaʊəns]
[US: ˈmʌnθ.li ə.ˈlaʊəns]

apanázs főnév

monthly charge account [UK: ˈmʌnθ.li tʃɑːdʒ əˈk.aʊnt]
[US: ˈmʌnθ.li ˈtʃɑːrdʒ əˈk.aʊnt]

folyószámla 30 napos hitellel

monthly courses noun
[UK: ˈmʌnθ.li ˈkɔː.sɪz]
[US: ˈmʌnθ.li ˈkɔːr.səz]

havibaj (menstrutio) főnév

menstruáció (menstrutio) főnév

monthly pass noun
[UK: ˈmʌnθ.li pɑːs]
[US: ˈmʌnθ.li ˈpæs]

havibérlet főnév

monthly statement [UK: ˈmʌnθ.li ˈsteɪt.mənt]
[US: ˈmʌnθ.li ˈsteɪt.mənt]

havi mérleg

monthly ticket noun
[UK: ˈmʌnθ.li ˈtɪkɪt]
[US: ˈmʌnθ.li ˈtɪkət]

havijegy főnév

monthly wage noun
[UK: ˈmʌnθ.li weɪdʒ]
[US: ˈmʌnθ.li ˈweɪdʒ]

havibér főnév

a few months [UK: ə fjuː mʌnθs]
[US: ə ˈfjuː ˈmənθs]

néhány hónapig◼◼◼

a month ago [UK: ə mʌnθ ə.ˈɡəʊ]
[US: ə ˈmənθ əˈɡo.ʊ]

egy hónappal ezelőtt

a month of Sundays [UK: ə mʌnθ əv ˈsʌn.deɪz]
[US: ə ˈmənθ əv ˈsʌn.deɪz]

egy örökkévalóság

all the month round [UK: ɔːl ðə mʌnθ ˈraʊnd]
[US: ɔːl ðə ˈmənθ ˈraʊnd]

egész hónapon át

bi-monthly adjective
[UK: bi ˈmʌnθ.li]
[US: ˈbaɪ ˈmʌnθ.li]

kéthavi melléknév

bimonthly [UK: ˌbaɪ.ˈmʌnθ.li]
[US: baɪ.ˈmənθ.li]

minden második hónapban

by the month adverb
[UK: baɪ ðə mʌnθ]
[US: baɪ ðə ˈmənθ]

havonta határozószó

calendar month noun
[UK: ˈkæ.lɪn.də(r) mʌnθ]
[US: ˈkæ.lən.dər ˈmənθ]

naptári hónap◼◼◼ főnév

current month [UK: ˈkʌ.rənt mʌnθ]
[US: ˈkɜː.rənt ˈmənθ]

folyó hó◼◼◼

e hó

tárgyhónap főnév

employee of the month [UK: ˌemplo.ɪ.ˈiː əv ðə mʌnθ]
[US: em.ˌplɔɪi əv ðə ˈmənθ]

a hónap dolgozója

every month [UK: ˈev.ri mʌnθ]
[US: ˈev.ri ˈmənθ]

havonta◼◼◼ határozószó

minden hónapban◼◼◻

every two months adverb

minden második hónapban◼◼◼ határozószó

kéthavonként határozószó

fence-month [UK: fens mʌnθ]
[US: ˈfens ˈmənθ]

tilalmi hónap

12

You can find it in:

EnglishHungarian

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies