English-Hungarian dictionary »

good sort meaning in Hungarian

EnglishHungarian
good sort [UK: ɡʊd sɔːt]
[US: ˈɡʊd ˈsɔːrt]

derék ember◼◼◼

jó ember◼◼◻

csinos fiatal nő

jó fiú

kedves ember

kívánatos fiatal nő

rendes ember

he's a real good sort [UK: hiːz ə rɪəl ɡʊd sɔːt]
[US: hiz ə riː.l̩ ˈɡʊd ˈsɔːrt]

derék ember

igen derék ember

igen rendes

igen rendes ember

real good sort [UK: rɪəl ɡʊd sɔːt]
[US: riː.l̩ ˈɡʊd ˈsɔːrt]

igen derék

igen rendes

You can find it in:

EnglishHungarian