Hungarian-English dictionary »

rendes ember meaning in English

HungarianEnglish
rendes ember

good egg◼◼◼[UK: ɡʊd eɡ] [US: ˈɡʊd ˈeɡ]

decent fellow◼◼◼[UK: ˈdiːsnt ˈfe.ləʊ] [US: ˈdiː.sənt ˈfelo.ʊ]

decent sort of person[UK: ˈdiːsnt sɔːt əv ˈpɜːs.n̩] [US: ˈdiː.sənt ˈsɔːrt əv ˈpɝː.sn̩]

good chap[UK: ɡʊd tʃæp] [US: ˈɡʊd ˈtʃæp]

good sort[UK: ɡʊd sɔːt] [US: ˈɡʊd ˈsɔːrt]

he's all right[UK: hiːz ɔːl raɪt] [US: hiz ɔːl ˈraɪt]

igen rendes ember

he's a real good sort[UK: hiːz ə rɪəl ɡʊd sɔːt] [US: hiz ə riː.l̩ ˈɡʊd ˈsɔːrt]

nem rendes ember

bad sort[UK: bæd sɔːt] [US: ˈbæd ˈsɔːrt]

You can find it in:

HungarianEnglish