English-Hungarian dictionary »

competing meaning in Hungarian

EnglishHungarian
competing adjective
[UK: kəm.ˈpiːt.ɪŋ]
[US: kəm.ˈpiːt.ɪŋ]

versengő◼◼◼ melléknév

versenyző◼◼◻ melléknév

his age debars him from competing [UK: hɪz eɪdʒ dɪ.ˈbɑːz hɪm frəm kəm.ˈpiːt.ɪŋ]
[US: ˈhɪz ˈeɪdʒ dɪ.ˈbɑːrz ˈhɪm frəm kəm.ˈpiːt.ɪŋ]

kora megakadályozza abban, hogy versenyezzen

You can find it in:

EnglishHungarian