Hungarian-English dictionary »

versengő meaning in English

HungarianEnglish
versengő

competing◼◼◼ adjective
[UK: kəm.ˈpiːt.ɪŋ] [US: kəm.ˈpiːt.ɪŋ]

rival◼◼◻ adjective
[UK: ˈraɪ.vəl] [US: ˈraɪ.vəl]

contender [contenders]◼◻◻ noun
[UK: kən.ˈten.də(r)] [US: kən.ˈten.dər]

contesting adjective
[UK: kən.ˈtest.ɪŋ] [US: kən.ˈte.stɪŋ]

emulator [emulators] noun
[UK: ˈe.mju.leɪ.tə(r)] [US: ˈe.mju.leɪ.tər]

striving [strivings] noun
[UK: ˈstraɪv.ɪŋ] [US: ˈstraɪv.ɪŋ]

vying adjective
[UK: ˈvaɪ.ɪŋ] [US: ˈvaɪ.ɪŋ]

versengő ajándékozás (északnyugat-amerikai indiánoknál) főnév

potlatch noun
[UK: ˈpɑːˌt.lætʃ] [US: ˈpɑːˌt.lætʃ]

You can find it in:

HungarianEnglish