English-Hungarian dictionary »

collectibility meaning in Hungarian

Showing results for collect
Search instead for collectibility
EnglishHungarian
collect [collected, collected, collecting, collects] verb
[UK: kə.ˈlekt]
[US: kə.ˈlekt]

gyűjt◼◼◼ ige

begyűjt◼◼◻ ige

szed (gyűjt)◼◼◻ ige

összegyűjt◼◼◻ ige

összeszed◼◼◻ ige

behajt◼◼◻ ige

beszed◼◼◻ ige

elhoz◼◼◻ ige

collect [UK: kə.ˈlekt]
[US: kə.ˈlekt]

összegyűl◼◻◻

collect [collected, collected, collecting, collects] verb
[UK: kə.ˈlekt]
[US: kə.ˈlekt]

halmoz◼◻◻ ige

összegyűlik◼◻◻ ige

collect [UK: kə.ˈlekt]
[US: kə.ˈlekt]

érte megy◼◻◻

collect [collects] noun
[UK: kə.ˈlekt]
[US: kə.ˈlekt]

összeállítás főnév

collect [UK: kə.ˈlekt]
[US: kə.ˈlekt]

egymás mellé helyezés

rövid alkalmi ima

utánvételezett melléknév

collect [collects] noun
[UK: kə.ˈlekt]
[US: kə.ˈlekt]

rövid ima főnév

collect a tax [UK: kə.ˈlekt ə tæks]
[US: kə.ˈlekt ə ˈtæks]

adót behajt

collect call noun
[UK: kə.ˈlekt kɔːl]
[US: kə.ˈlekt ˈkɒl]

R-beszélgetés főnév

collect one's wits [UK: kə.ˈlekt wʌnz wɪts]
[US: kə.ˈlekt wʌnz ˈwɪts]

összeszedi az eszét

collect oneself [UK: kə.ˈlekt wʌn.ˈself]
[US: kə.ˈlekt wʌn.ˈself]

összeszedi magát

collect package noun
[UK: kə.ˈlekt ˈpækɪdʒ]
[US: kə.ˈlekt ˈpækɪdʒ]

utánvétcsomag főnév

utánvételcsomag főnév

collect something verb
[UK: kə.ˈlekt ˈsʌm.θɪŋ]
[US: kə.ˈlekt ˈsʌm.θɪŋ]

beszed ige

collect stamps [UK: kə.ˈlekt stæmps]
[US: kə.ˈlekt ˈstæmps]

bélyeget gyűjt◼◼◼

collect together verb
[UK: kə.ˈlekt tə.ˈɡe.ðə(r)]
[US: kə.ˈlekt tə.ˈɡe.ðər]

összegyűjt◼◼◼ ige

összegyűlik ige

collectable adjective
[UK: kə.ˈlek.təb.l̩]
[US: kə.ˈlek.təb.l̩]

gyűjthető◼◼◼ melléknév

behajtható melléknév

beszedhető melléknév

beváltható melléknév

collectanea noun
[UK: ˌkɒ.lek.ˈtɑː.njə]
[US: kɑː.lek.ˈteɪ.niːə]

szemelvények gyűjteménye főnév

collected adjective
[UK: kə.ˈlek.tɪd]
[US: kə.ˈlek.təd]

gyűjtött◼◼◼ melléknév

összegyűjtött◼◼◻ melléknév

összeszedett◼◼◻ melléknév

higgadt◼◻◻ melléknév

fegyelmezett◼◻◻ melléknév

collectedly adverb
[UK: kə.ˈlek.tɪd.li]
[US: kə.ˈlek.tɪd.li]

megfontoltan◼◼◼ határozószó

gondolatait összeszedve határozószó

higgadtan határozószó

12

You can find it in:

EnglishHungarian