Hungarian-English dictionary »

behajt meaning in English

HungarianEnglish
behajt

collect [collected, collected, collecting, collects]◼◼◼ verb
[UK: kə.ˈlekt] [US: kə.ˈlekt]

drive [drove, driven, driving, drives]◼◼◻ irregular verb
[UK: draɪv drəʊv ˈdrɪv.n̩] [US: ˈdraɪv droʊv ˈdrɪv.n̩]

call in◼◼◻ verb
[UK: kɔːl ɪn] [US: ˈkɒl ɪn]

fold [folded, folded, folding, folds]◼◼◻ verb
[UK: fəʊld] [US: foʊld]

tuck [tucked, tucked, tucking, tucks]◼◻◻ verb
[UK: tʌk] [US: ˈtək]

exact [exacted, exacted, exacting, exacts]◼◻◻ verb
[UK: ɪɡ.ˈzækt] [US: ɪg.ˈzækt]

fold back verb
[UK: fəʊld ˈbæk] [US: foʊld ˈbæk]

get in verb
[UK: ˈɡet ɪn] [US: ˈɡet ɪn]

levy [levied, levied, levying, levies] verb
[UK: ˈle.vi] [US: ˈle.vi]

tuck in verb
[UK: tʌk ɪn] [US: ˈtək ɪn]

turn in verb
[UK: tɜːn ɪn] [US: ˈtɝːn ɪn]

turn-in [turn-ins]◼◼◻ noun
[UK: tɜːn ɪn] [US: ˈtɝːn ɪn]

behajt (adót) ige

get [got, gotten, getting, gets]◼◼◼ irregular verb
[UK: ˈɡet ˈɡɒt ˈɡɒt ˈɡɒt.n̩] [US: ˈɡet ˈɡɑːt ˈɡɑːt ˈɡɑːt.n̩]

behajt (pénzt) ige

cash up◼◼◼ verb

behajtandó számlák jegyzéke

list of bills for collection[UK: lɪst əv bɪlz fɔː(r) kə.ˈlek.ʃn̩] [US: ˈlɪst əv ˈbɪlz ˈfɔːr kə.ˈlek.ʃn̩]

Behajtani tilos!

No entrance![UK: nəʊ ɪn.ˈtrɑːns] [US: ˈnoʊ ˈen.trəns]

behajtás főnév

tuck [tucks]◼◼◼ noun
[UK: tʌk] [US: ˈtək]

housing [housings]◼◼◻ noun
[UK: ˈhaʊz.ɪŋ] [US: ˈhaʊz.ɪŋ]

exaction [exactions]◼◼◼ noun
[UK: ɪɡ.ˈzæk.ʃn̩] [US: ɪg.ˈzæk.ʃn̩]

folding [foldings] noun
[UK: ˈfəʊld.ɪŋ] [US: ˈfoʊld.ɪŋ]

getting back noun
[UK: ˈɡet.ɪŋ ˈbæk] [US: ˈɡet.ɪŋ ˈbæk]

retortion noun
[UK: rɪ.ˈtɔː.ʃən] [US: rɪ.ˈtɔːr.ʃən]

sag noun
[UK: sæɡ] [US: ˈsæɡ]

behajtatlan melléknév

unrecoverable adjective

behajthatatlan melléknév

irrecoverable◼◼◼ adjective
[UK: ˌɪ.rɪˈk.ʌ.və.rəb.l̩] [US: ˌɪ.rɪˈk.ʌ.və.rəb.l̩]

bad [worse, worst]◼◻◻ adjective
[UK: bæd] [US: ˈbæd]

unrecoverable◼◻◻ adjective

irredeemable adjective
[UK: ˌɪ.rɪ.ˈdiː.məb.l̩] [US: ˌɪ.rɪ.ˈdiː.məb.l̩]

behajthatatlan kölcsön

dead loan[UK: ded ləʊn] [US: ˈded ˈloʊn]

behajthatatlan követelések

bad debts◼◼◼[UK: bæd dets] [US: ˈbæd ˈdets]

frozen assets[UK: ˈfrəʊ.zən ˈæ.sets] [US: ˈfroʊ.zən ˈæ.ˌsets]

behajthatatlan váltók

bills in suspense[UK: bɪlz ɪn sə.ˈspens] [US: ˈbɪlz ɪn sə.ˈspens]

behajtható melléknév

collectible◼◼◼ adjective
[UK: kə.ˈlek.tə.bəl] [US: kə.ˈlek.tə.bəl]

collectable adjective
[UK: kə.ˈlek.təb.l̩] [US: kə.ˈlek.təb.l̩]

exactable adjective
[UK: ɪgˈzæktəbl ] [US: ɪgˈzæktəbl ]

regainable adjective
[UK: rɪˈgeɪnəbl ] [US: rɪˈgeɪnəbl ]

behajtható melléknév
jog

resumable adjective
[UK: rɪˈzjuːməbl ] [US: rɪˈzuməbl ]

behajthatóság főnév

recoverability noun
[UK: rɪˌkʌvərəˈbɪlɪti ] [US: rɪˌkʌvərəˈbɪlɪti ]

behajtogat ige

infold [infolded, infolded, infolding, infolds] verb
[UK: ɪnfˈəʊld] [US: ɪnfˈoʊld]

behajtott melléknév

turned in◼◼◼ adjective
[UK: tɜːnd ɪn] [US: ˈtɝːnd ɪn]

12

You can find it in:

HungarianEnglish