English-Hungarian dictionary »

black nightshade meaning in Hungarian

EnglishHungarian
black nightshade [UK: blæk ˈnaɪ.tʃeɪd]
[US: ˈblæk ˈnaɪ.ˌtʃed]

fekete csucsor (Solanum nigrum)◼◼◼

European black nightshade [UK: ˌjʊə.rə.ˈpɪən blæk ˈnaɪ.tʃeɪd]
[US: ˌjʊ.rə.ˈpiːən ˈblæk ˈnaɪ.ˌtʃed]

fekete csucsor (Solanum nigrum)

small-fruited black nightshade [UK: smɔːl ˈfruːtɪd blæk ˈnaɪʧəɪd ]
[US: smɔl ˈfrutɪd blæk ˈnaɪˌʧeɪd ]

fekete csucsor (Solanum nigrum)

You can find it in:

EnglishHungarian