Hungarian-English dictionary »

fekete csucsor (solanum nigrum) meaning in English

HungarianEnglish
fekete csucsor (Solanum nigrum)

nightshade [nightshades]◼◼◼ noun
[UK: ˈnaɪ.tʃeɪd] [US: ˈnaɪ.ˌtʃed]

black nightshade◼◼◻[UK: blæk ˈnaɪ.tʃeɪd] [US: ˈblæk ˈnaɪ.ˌtʃed]

European black nightshade[UK: ˌjʊə.rə.ˈpɪən blæk ˈnaɪ.tʃeɪd] [US: ˌjʊ.rə.ˈpiːən ˈblæk ˈnaɪ.ˌtʃed]

garden nightshade[UK: ˈɡɑːd.n̩ ˈnaɪ.tʃeɪd] [US: ˈɡɑːr.dn̩ ˈnaɪ.ˌtʃed]

hound's berry[UK: haʊndz ˈbɛri ] [US: haʊndz ˈbɛri ]

petty morel[UK: ˈpe.ti mə.ˈrel] [US: ˈpe.ti mə.ˈrel]

small-fruited black nightshade[UK: smɔːl ˈfruːtɪd blæk ˈnaɪʧəɪd ] [US: smɔl ˈfrutɪd blæk ˈnaɪˌʧeɪd ]

wonder berry[UK: ˈwʌn.də(r) ˈber.i] [US: ˈwʌn.dər ˈber.i]

You can find it in:

HungarianEnglish