English-Hungarian dictionary »

[firma] meaning in Hungarian

Showing results for firma
Search instead for [firma]
EnglishHungarian
firma noun
[UK: ˈfɜː.mə]
[US: ˈfɝː.mə]

cég◼◼◼ főnév

firmament noun
[UK: ˈfɜː.mə.mənt]
[US: ˈfɝː.mə.mənt]

égbolt◼◼◼ főnév

megerősítés főnév

szilárd alapozás főnév

szilárd megalapozás főnév

firmamental adjective
[UK: fˌɜːməmˈentəl]
[US: fˌɜːməmˈentəl]

égbolthoz tartozó melléknév

égi melléknév

firman (firmaun) [UK: ˈfɜː.mən]
[US: ˈfɝː.mən]

fermán főnév

szultán parancsa

török hatóság

aff (affirmative) adjective
[UK: ə.ˈfɜː.mə.tɪv]
[US: ə.ˈfɝː.mə.tɪv]

igenlő melléknév

affirmable adjective
[UK: əˈfɜːməbl ]
[US: əˈfɜrməbl ]

állítható melléknév

bizonyítható melléknév

valónak bizonyuló melléknév

affirmance noun
[UK: əfˈɜːməns]
[US: əfˈɜːməns]

határozott állítás főnév

jóváhagyás főnév

megerősítés főnév

affirmant [UK: əfˈɜːmənt]
[US: əfˈɜːmənt]

állító melléknév

bizonygató melléknév

bizonygató egyén főnév

igenlő melléknév

megerősítő melléknév

affirmation [affirmations] noun
[UK: ˌæ.fə.ˈmeɪʃ.n̩]
[US: ˌæ.fər.ˈmeɪʃ.n̩]

megerősítés (átv)◼◼◼ főnév

igenlés◼◼◻ főnév

állítás◼◻◻ főnév

jóváhagyás◼◻◻ főnév

affirmative [affirmatives] noun
[UK: ə.ˈfɜː.mə.tɪv]
[US: ə.ˈfɝː.mə.tɪv]

igenlés◼◻◻ főnév

affirmative adjective
[UK: ə.ˈfɜː.mə.tɪv]
[US: ə.ˈfɝː.mə.tɪv]

igenlő◼◼◼ melléknév

megerősítő◼◼◼ melléknév

állító◼◼◻ melléknév

affirmatively adverb
[UK: ə.ˈfɜː.mə.tɪ.vli]
[US: ə.ˈfɝː.mə.tɪ.vli]

helyeslően◼◼◼ határozószó

igenlően◼◼◼ határozószó

állítást magában foglaló módon határozószó

affirmatory adjective
[UK: əfˈɜːmətəri]
[US: əfˈɜːmətˌoːri]

állító melléknév

helyeslő melléknév

hozzájáruló melléknév

answer in the affirmative [UK: ˈɑːn.sə(r) ɪn ðə ə.ˈfɜː.mə.tɪv]
[US: ˈæn.sər ɪn ðə ə.ˈfɝː.mə.tɪv]

igenlően válaszol◼◼◼

confirmability noun
[UK: kənˌfɜːməˈbɪlɪti ]
[US: kənˌfɜrməˈbɪlɪti ]

bizonyíthatóság főnév

confirmand noun
[UK: kənfˈɜːmand]
[US: kənfˈɜːmænd]

bérmálandó főnév

konfirmálandó főnév

12

You can find it in:

EnglishHungarian