Englisch-Ungarisch Wörterbuch »

approaching bedeutet auf Ungarisch

EnglischUngarisch
approaching [UK: ə.ˈprəʊtʃ.ɪŋ]
[US: əˈpro.ʊtʃ.ɪŋ]

közeledik◼◼◼ főnév

közeledő◼◼◻ melléknév

közelgő◼◼◻ melléknév

közeli◼◻◻ melléknév

agony (process of approaching death) [agonies] noun
[UK: ˈæ.ɡə.ni]
[US: ˈæ.ɡə.ni]

haldoklás (agonia)◼◼◼ főnév

be approaching fifty [UK: bi ə.ˈprəʊtʃ.ɪŋ ˈfɪf.ti]
[US: bi əˈpro.ʊtʃ.ɪŋ ˈfɪf.ti]

közel jár az ötvenhez (korban)

we are now approaching London kings cross [UK: wiː ə(r) naʊ ə.ˈprəʊtʃ.ɪŋ ˈlʌn.dən kɪŋz ˈkrɒs]
[US: ˈwiː ˈɑːr ˈnaʊ əˈpro.ʊtʃ.ɪŋ ˈlʌn.dən ˈkɪŋz ˈkrɑːs]

most közeledünk a londoni kings cross állomáshoz

You can find it in:

EnglischUngarisch