dicţionar Maghiar-Englez » probléma meaning in Engleză

MaghiarăEngleză
probléma főnév

problem◼◼◼ noun
[UK: ˈprɒ.bləm] [US: ˈprɑː.bləm]

issue◼◼◻ noun
[UK: ˈɪ.ʃuː] [US: ˈɪ.ʃuː]

difficulty◼◻◻ noun
[UK: ˈdɪ.fɪk.əl.ti] [US: ˈdɪ.fɪˌk.əl.ti]

question◼◻◻ noun
[UK: ˈkwes.tʃən] [US: ˈkwes.tʃən]

controversy noun
[UK: ˈkɒn.trə.vɜː.si] [US: ˈkɑːn.trə.ˌvər.si]

extricable adjective
[UK: ek.ˈstrɪk.əb.l̩] [US: ek.ˈstrɪk.əb.l̩]

proposition noun
[UK: ˌprɒ.pə.ˈzɪʃ.n̩] [US: ˌprɑː.pə.ˈzɪʃ.n̩]

stickler noun
[UK: ˈstɪ.klə(r)] [US: ˈstɪk.ə.lər]

probléma megoldás

answer to a problem[UK: ˈɑːn.sə(r) tuː ə ˈprɒ.bləm] [US: ˈæn.sər ˈtuː ə ˈprɑː.bləm]

probléma megoldása főnév

key noun
[UK: kiː] [US: ˈkiː]

probléma tárgya

question[UK: ˈkwes.tʃən] [US: ˈkwes.tʃən]

problémafelvetés főnév

raising a problem noun

problémaként kezel ige

problematize verb

problémamegoldás főnév

problem solving◼◼◼ noun

problémamegoldó főnév

troubleshooter◼◼◼ noun
[UK: ˈtrʌbl.ʃuː.tə(r)] [US: ˈtrʌ.bəl.ˌʃuː.tər]

problémamentes melléknév

unproblematic◼◼◼

trouble free◼◼◻ adjective
[UK: ˈtrʌb.l̩ friː] [US: ˈtrʌb.l̩ ˈfriː]

a probléma súlya

the gravity of the problem[UK: ðə ˈɡræ.vɪ.ti əv ðə ˈprɒ.bləm] [US: ðə ˈɡræ.və.ti əv ðə ˈprɑː.bləm]

a probléma súlya (átv)

gravity of the problem[UK: ˈɡræ.vɪ.ti əv ðə ˈprɒ.bləm] [US: ˈɡræ.və.ti əv ðə ˈprɑː.bləm]

alvásprobléma főnév

sleep disorder noun

az a probléma, hogy …

problem of …[UK: ˈprɒ.bləm əv] [US: ˈprɑː.bləm əv]

az előttünk álló probléma

the problem that faces us[UK: ðə ˈprɒ.bləm ðæt ˈfeɪ.sɪz ˈəs] [US: ðə ˈprɑː.bləm ˈðæt ˈfeɪ.səz ˈəs]

egy probléma/feladat megoldásának ismerete (műszaki életben)

knowhow

ez a probléma kifogott rajtam (átv)

this problem got me[UK: ðɪs ˈprɒ.bləm ˈɡɒt miː] [US: ðɪs ˈprɑː.bləm ˈɡɑːt ˈmiː]

időátállási probléma

jet lag[UK: ˈdʒet læɡ] [US: ˈdʒet ˈlæɡ]

keletkezik (probléma)

rise up

kényelmetlen probléma

hot potato[UK: hɒt pə.ˈteɪ.təʊ] [US: hɑːt pə.ˈteɪˌto.ʊ]

kényes probléma

hot potato[UK: hɒt pə.ˈteɪ.təʊ] [US: hɑːt pə.ˈteɪˌto.ʊ]

könnyű probléma főnév

pushover noun
[UK: ˈpʊ.ʃəʊ.və(r)] [US: ˈpʊʃo.ʊ.və(r)]

lelki probléma főnév

hangup noun

megoldhatatlan probléma

insoluble problem[UK: ɪn.ˈsɒ.ljʊb.l̩ ˈprɒ.bləm] [US: ˌɪn.ˈsɑː.ljəb.l̩ ˈprɑː.bləm]

megoldható probléma melléknév

resoluble adjective
[UK: rɪ.ˈzɒ.ljʊbl] [US: riː.ˈsɑː.ljə.bəl]

Mi a probléma?

What's the problem?[UK: ˈwɒts ðə ˈprɒ.bləm] [US: ˈhwʌts ðə ˈprɑː.bləm]

nehéz probléma főnév

toughie noun
[UK: ˈtʌ.fi] [US: ˈtʌ.fi]

toughy noun
[UK: tˈʌfi] [US: tˈʌfi]

nehéz probléma (átv) főnév

stickler noun
[UK: ˈstɪ.klə(r)] [US: ˈstɪk.ə.lər]

nem probléma

no problem◼◼◼[UK: nəʊ ˈprɒ.bləm] [US: ˈnoʊ ˈprɑː.bləm]

Nem probléma!

It's a pushover![UK: ɪts ə ˈpʊ.ʃəʊ.və(r)] [US: ɪts ə ˈpʊʃo.ʊ.və(r)]

No problem![UK: nəʊ ˈprɒ.bləm] [US: ˈnoʊ ˈprɑː.bləm]

nemi identitás-probléma

gender-identity problem[UK: ˈdʒen.də(r) aɪ.ˈden.tɪ.ti ˈprɒ.bləm] [US: ˈdʒen.dər aɪ.ˈden.tə.ti ˈprɑː.bləm]

12

You can find it in:

MaghiarăEngleză

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies