dicţionar Maghiar-Englez » jelentősséggel bír meaning in Engleză

Sau căutai altceva?:
Maghiară: jelentőséggel, jellegzetessége
MaghiarăEngleză
bír ige

bear◼◼◼ verb
[UK: beə(r)] [US: ˈber]

endure◼◼◼ verb
[UK: ɪn.ˈdjʊə(r)] [US: en.ˈdjʊr]

has◼◼◼ verb
[UK: hæz] [US: ˈhæz]

carry◼◼◻ verb
[UK: ˈkæ.ri] [US: ˈkæ.ri]

have to◼◼◻ verb
[UK: həv tuː] [US: həv ˈtuː]

possess◼◼◻ verb
[UK: pə.ˈzes] [US: pə.ˈzes]

have◼◻◻ verb

persuade◼◻◻ verb
[UK: pə.ˈsweɪd] [US: pər.ˈsweɪd]

stomach◼◻◻ verb
[UK: ˈstʌ.mək] [US: ˈstʌ.mək]

be able to do verb
[UK: bi ˈeɪb.l̩ tuː duː] [US: bi ˈeɪb.l̩ ˈtuː ˈduː]

cope with something verb
[UK: kəʊp wɪð ˈsʌm.θɪŋ] [US: koʊp wɪθ ˈsʌm.θɪŋ]

you would have verb
[UK: juː wʊd həv] [US: ˈjuː ˈwʊd həv]

bír (vmit) ige

get one's rocks off on something verb
[UK: ˈɡet wʌnz rɒks ɒf ɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈɡet wʌnz ˈrɑːks ˈɒf ɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

bír (vmt) ige

manage something verb
[UK: ˈmæ.nɪdʒ ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈmæ.nədʒ ˈsʌm.θɪŋ]

bír (skót) ige

hae (have) verb
[UK: hˈiː] [US: hˈiː]

bír (vagyont) ige

enjoy◼◼◼ verb
[UK: ɪn.ˈdʒɔɪ] [US: ɪn.ˈdʒɔɪ]

fontossággal bír

count[UK: kaʊnt] [US: ˈkaʊnt]

szóra bír

bring out[UK: brɪŋ ˈaʊt] [US: ˈbrɪŋ ˈaʊt]

joggal bír ige

claim verb
[UK: kleɪm] [US: ˈkleɪm]

súllyal bír ige

signify verb
[UK: ˈsɪɡ.nɪ.faɪ] [US: ˈsɪɡ.nə.ˌfaɪ]

beszédre bír

draw out[UK: drɔː ˈaʊt] [US: ˈdrɒ ˈaʊt]

jelentőséggel bír

count[UK: kaʊnt] [US: ˈkaʊnt]

erkölcstelenségre bír ige

immoralize verb
[UK: ɪmˈɒrəlˌaɪz] [US: ɪmˈɔːrəlˌaɪz]

csodálatra bír kifejezés

wow verb
[UK: waʊ] [US: ˈwaʊ]

jogosultsággal bír ige

claim verb
[UK: kleɪm] [US: ˈkleɪm]

tulajdonul bír

own[UK: əʊn] [US: ˈoʊn]

fontossággal bír ige

signify verb
[UK: ˈsɪɡ.nɪ.faɪ] [US: ˈsɪɡ.nə.ˌfaɪ]

jelentőséggel bír ige

signify verb
[UK: ˈsɪɡ.nɪ.faɪ] [US: ˈsɪɡ.nə.ˌfaɪ]

bír összehozni (pénzt)

can manage[UK: kæn ˈmæ.nɪdʒ] [US: ˈkæn ˈmæ.nədʒ]

bír (vmt) (átv)

be able to handle something[UK: bi ˈeɪb.l̩ tuː ˈhæn.dl̩ ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ˈeɪb.l̩ ˈtuː ˈhæn.dl̩ ˈsʌm.θɪŋ]

bír rászánni (pénzt)

can manage[UK: kæn ˈmæ.nɪdʒ] [US: ˈkæn ˈmæ.nədʒ]

bír (vmit) (átv) ige

be in the clear verb
[UK: bi ɪn ðə klɪə(r)] [US: bi ɪn ðə ˈklɪr]

have (had, had)◼◼◼ verb
[UK: həv həd həd] [US: həv həd həd]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

tulajdonságaival bír (vmnek) ige

partake (partook, partaken) verb
[UK: pɑː.ˈteɪk pɑː.ˈtʊk pɑː.ˈteɪkən] [US: parˈteɪk pɑːr.ˈtʊk pɑːr.ˈteɪkən]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

befolyással bír (átv)

have influence[UK: həv ˈɪn.flʊəns] [US: həv ˈɪn.fluːəns]

alig bír mozdulni

be quite stiff[UK: bi kwaɪt stɪf] [US: bi ˈkwaɪt ˈstɪf]

meg bír enni

stomach[UK: ˈstʌ.mək] [US: ˈstʌ.mək]

meg bír emészteni

stomach[UK: ˈstʌ.mək] [US: ˈstʌ.mək]

állatira bír (vmit) ige

get one's rocks off on something verb
[UK: ˈɡet wʌnz rɒks ɒf ɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈɡet wʌnz ˈrɑːks ˈɒf ɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

tudomással bír (vm)ről ige

cognize verb
[UK: kɒɡ.ˈnaɪz] [US: ˈkɑːɡ.naɪz]

You can find it in:

MaghiarăEngleză

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies