Bolgár-Angol szótár »

задържане jelentése angolul

BolgárAngol
задържане noun

arrest [arrests](condition of being stopped)
noun
[UK: ə.ˈrest] [US: ə.ˈrest]

задържане noun
{n}

apprehension [apprehensions](arrest)
noun
[UK: ˌæ.prɪ.ˈhen.ʃn̩] [US: ˌæ.prə.ˈhen.ʃn̩]

continence(voluntary control of urination and defecation)
noun
[UK: ˈkɒn.tɪ.nəns] [US: ˈkɒn.tɪ.nəns]

detention [detentions](act or state)
noun
[UK: dɪ.ˈten.ʃn̩] [US: də.ˈten.ʃn̩]

inhibition [inhibitions](Act of inhibiting)
noun
[UK: ˌɪ.nɪ.ˈbɪʃ.n̩] [US: ˌɪn.hə.ˈbɪʃ.n̩]

keeping(charge or care)
noun
[UK: ˈkiːp.ɪŋ] [US: ˈkiːp.ɪŋ]

retention [retentions](the act of retaining or something retained)
noun
[UK: rɪ.ˈten.ʃn̩] [US: ri.ˈten.ʃn̩]