Angol-Holland szótár »

cush hollandul

AngolHolland
cushion [cushions] (in cue sports)
noun
[UK: ˈkʊʃ.n̩]
[US: ˈkʊʃ.n̩]

bandsubstantief

cushion [cushions] (soft material in cloth bag)
noun
[UK: ˈkʊʃ.n̩]
[US: ˈkʊʃ.n̩]

kussen [kussens]substantief
{n}

seat cushion (something you can sit on)
noun
[UK: siːt ˈkʊʃ.n̩]
[US: ˈsiːt ˈkʊʃ.n̩]

zitkussensubstantief
{f}

whoopie cushion noun

scheetkussensubstantief
{n}