английский-венгерский словарь » purpose meaning in венгерский

английскийвенгерский
purpose [UK: ˈpɜː.pəs]
[US: ˈpɝː.pəs]

cél◼◼◼ főnév

szándék◼◼◻ főnév

terv◼◼◻ főnév

szándékol◼◻◻ ige

szándékozik◼◻◻ ige

tervez◼◻◻ ige

purpose-built [UK: ˈpɜː.pəs bɪlt]
[US: ˈpɝː.pəs ˈbɪlt]

arra a célra épített

purpose-made [UK: ˈpɜː.pəs ˈmeɪd]
[US: ˈpɝː.pəs ˈmeɪd]

külön rendelésre készített

különleges melléknév

különleges rendeltetésű

purposeful adjective
[UK: ˈpɜː.pə.sfəl]
[US: ˈpɝː.pə.sfəl]

céltudatos◼◼◼ melléknév

szándékos◼◼◻ melléknév

eltökélt◼◻◻ melléknév

jelentős◼◻◻ melléknév

célzott melléknév

tervszerű melléknév

purposefulness noun
[UK: ˈpɜː.pə.sfl̩.nəs]
[US: ˈpɝː.pə.sfl̩.nəs]

céltudatosság◼◼◼ főnév

szándékosság főnév

purposeless adjective
[UK: ˈpɜː.pə.sləs]
[US: ˈpɝː.pə.sləs]

céltalan◼◼◼ melléknév

hiábavaló melléknév

purposelessness noun
[UK: ˈpɜːpəslɪsnəs ]
[US: ˈpɜrpəsləsnəs ]

céltalanság főnév

purposely adverb
[UK: ˈpɜːpəsɪdli ]
[US: ˈpɜrpəsɪdli ]

szándékosan◼◼◼ határozószó

készakarva◼◻◻ határozószó

azon célból, hogy … határozószó

elhatározott szándékkal határozószó

adverbial construction of purpose

célhatározó

all intents and purposes [UK: ɔːl ɪn.ˈtents ənd ˈpɜː.pə.sɪz]
[US: ɔːl ˌɪn.ˈtents ænd ˈpɝː.pə.səz]

minden tekintetben◼◼◼

szemmel láthatólag

tulajdonképpen határozószó

valójában határozószó

all purpose flour

univerzális liszt

all-purpose adjective
[UK: ɔːl ˈpɜː.pəs]
[US: ɔːl ˈpɝː.pəs]

univerzális◼◼◼ melléknév

minden célra alkalmas melléknév

minden célra megfelelő melléknév

többcélú melléknév

többrendeltetésű melléknév

all-purpose jacket [UK: ɔːl ˈpɜː.pəs ˈdʒækɪt]
[US: ɔːl ˈpɝː.pəs ˈdʒækət]

trotőrkabát

annoy or irritate someone on purpose [UK: ə.ˈnɔɪ ɔː(r) ˈɪ.rɪ.teɪt ˈsʌm.wʌn ɒn ˈpɜː.pəs]
[US: ə.ˌnɔɪ ɔːr ˈɪ.rə.ˌtet ˈsʌˌm.wən ɑːn ˈpɝː.pəs]

borsot tör az orra alá

answer the purpose [UK: ˈɑːn.sə(r) ðə ˈpɜː.pəs]
[US: ˈæn.sər ðə ˈpɝː.pəs]

célravezető melléknév

megfelel a célnak

12

You can find it in:

английскийвенгерский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies