Ungersk-Engelsk ordbok »

szívesen betyder på engelska

UngerskaEngelska
szívesen (készséggel) melléknév

gladly◼◼◼ adjective
[UK: ˈɡlæd.li] [US: ˈɡlæd.li]

willingly◼◼◼ adjective
[UK: ˈwɪ.lɪŋ.li] [US: ˈwɪ.lɪŋ.li]

readily◼◼◻ adjective
[UK: ˈre.dɪ.li] [US: ˈre.də.li]

cheerfully◼◻◻ adjective
[UK: ˈtʃɪə.fə.li] [US: ˈtʃɪr.fə.li]

with pleasure adjective
[UK: wɪð ˈple.ʒə(r)] [US: wɪθ ˈple.ʒər]

szívesen (szívélyesen) melléknév

kindly◼◼◼ adjective
[UK: ˈkaɪnd.li] [US: ˈkaɪnd.li]

heartily◼◼◼ adjective
[UK: ˈhɑː.tɪ.li] [US: ˈhɑːr.tə.li]

cordially◼◼◻ adjective
[UK: ˈkɔː.dɪə.li] [US: ˈkɔːr.dʒə.li]

pleasantly◼◼◻ adjective
[UK: ˈpleznt.li] [US: ˈple.zənt.li]

affably adjective
[UK: ˈæ.fə.bli] [US: ˈæ.fə.bli]

szívesen melléknév

fain [fainer, fainest]◼◼◻ adjective
[UK: feɪn] [US: ˈfeɪn]

szívesen határozószó

certainly◼◼◼ adverb
[UK: ˈsɜːtn.li] [US: ˈsɝː.tən.li]

wholeheartedly◼◼◻ adverb
[UK: ˌhəʊl.ˈhɑː.tɪd.li] [US: ˌhoʊl.ˈhɑː.tɪd.li]

lief◼◻◻ adverb
[UK: liːf] [US: ˈliːf]

alife adverb
[UK: əlˈaɪf] [US: əlˈaɪf]

accommodatingly adverb
[UK: ə.ˈkɒm.ə.deɪt.ɪŋ.li] [US: ə.ˈkɑːm.ə.ˌdeɪt.ɪŋ.li]

cheerly adverb
[UK: ˈʧɪəli ] [US: ˈʧɪrli ]

my pleasure adverb
[UK: maɪ ˈple.ʒə(r)] [US: ˈmaɪ ˈple.ʒər]

not at all adverb
[UK: nɒt ət ɔːl] [US: ˈnɑːt ət ɔːl]

nothing loath adverb
[UK: ˈnʌ.θɪŋ ləʊθ] [US: ˈnʌ.θɪŋ loʊθ]

ungrudgingly adverb
[UK: ʌn.ˈɡrʌ.dʒɪŋ.li] [US: ʌn.ˈɡrʌ.dʒɪŋ.li]

you're welcome adverb
[UK: jʊə(r) ˈwelkəm] [US: ˈjʊr ˈwelkəm]

szívesen fogad (valamit) ige

be favourably inclined towards something verb
[UK: bi ˈfeɪ.və.rə.bli ɪn.ˈklaɪnd tə.ˈwɔːdz ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ˈfeɪ.və.rə.bli ˌɪn.ˈklaɪnd tə.ˈwɔːrdz ˈsʌm.θɪŋ]

szívesen fogad tanácsot

be open to advice[UK: bi ˈəʊ.pən tuː əd.ˈvaɪs] [US: bi ˈoʊ.pən ˈtuː æd.ˈvaɪs]

szívesen fogad valakit

be gracious to somebody[UK: bi ˈɡreɪ.ʃəs tuː ˈsʌm.bə.di] [US: bi ˈɡreɪ.ʃəs ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di]

be gracious towards somebody[UK: bi ˈɡreɪ.ʃəs tə.ˈwɔːdz ˈsʌm.bə.di] [US: bi ˈɡreɪ.ʃəs tə.ˈwɔːrdz ˈsʌm.ˌbɑː.di]

szívesen gondol vissza (valamire)

have a delightful reminiscence of something[UK: həv ə dɪ.ˈlaɪt.fəl ˌre.mɪ.ˈnɪsns əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: həv ə də.ˈlaɪt.fəl ˌre.mə.ˈnɪ.səns əv ˈsʌm.θɪŋ]

szívesen lát ige

welcome [welcomed, welcomed, welcoming, welcomes]◼◼◼ verb
[UK: ˈwelkəm] [US: ˈwelkəm]

szívesen lát vendégeket

keep open house[UK: kiːp ˈəʊ.pən ˈhaʊs] [US: ˈkiːp ˈoʊ.pən ˈhaʊs]

szívesen látott melléknév

welcome◼◼◼ adjective
[UK: ˈwelkəm] [US: ˈwelkəm]

acceptable◼◻◻ adjective
[UK: ək.ˈsep.təb.l̩] [US: æk.ˈsep.təb.l̩]

welcome to … adjective
[UK: ˈwelkəm tuː] [US: ˈwelkəm ˈtuː]

szívesen látott vendég asztalomnál

welcome guest at my board[UK: ˈwelkəm ɡest ət maɪ bɔːd] [US: ˈwelkəm ˈɡest ət ˈmaɪ ˈbɔːrd]

welcome guest at my table[UK: ˈwelkəm ɡest ət maɪ ˈteɪb.l̩] [US: ˈwelkəm ˈɡest ət ˈmaɪ ˈteɪb.l̩]

szívesen megcsinál (valamit) ige

be willing to do something verb
[UK: bi ˈwɪl.ɪŋ tuː duː ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ˈwɪl.ɪŋ ˈtuː ˈduː ˈsʌm.θɪŋ]

szívesen meginnék egy pohár sört

I wouldn't say no to a glass of beer[UK: ˈaɪ ˈwʊdnt ˈseɪ nəʊ tuː ə ˈɡlɑːs əv bɪə(r)] [US: ˈaɪ ˈwʊ.dənt ˈseɪ ˈnoʊ ˈtuː ə ˈɡlæs əv ˈbɪr]

szívesen megtenném

I would fain do it[UK: ˈaɪ wʊd feɪn duː ɪt] [US: ˈaɪ ˈwʊd ˈfeɪn ˈduː ˈɪt]

szívesen megtesz (valamit) ige

be willing to do something verb
[UK: bi ˈwɪl.ɪŋ tuː duː ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ˈwɪl.ɪŋ ˈtuː ˈduː ˈsʌm.θɪŋ]

do something nothing loath verb
[UK: duː ˈsʌm.θɪŋ ˈnʌ.θɪŋ ləʊθ] [US: ˈduː ˈsʌm.θɪŋ ˈnʌ.θɪŋ loʊθ]

szívesen tesz (valamit) ige

enjoy [enjoyed, enjoyed, enjoying, enjoys]◼◼◼ verb
[UK: ɪn.ˈdʒɔɪ] [US: ɪn.ˈdʒɔɪ]

12