Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

egyeztet bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
előjegyeztet ige

book [booked, booked, booking, books]◼◼◼ verb
[UK: bʊk] [US: ˈbʊk]

bespeak [bespoke, bespoken, bespeaking, bespeaks] irregular verb
[UK: bɪ.ˈspiːk bɪ.ˈspəʊk bɪ.ˈspəʊkən] [US: bə.ˈspiːk bɪˈspoʊk bɪˈspo.ʊkən]

értelem szerint egyeztető melléknév
nyelvt

sylleptic adjective
[UK: sɪlˈeptɪk] [US: sɪlˈeptɪk]

értelem szerinti egyeztetés főnév
nyelvt

syllepsis [syllepses] noun
[UK: sɪlˈepsɪs] [US: sɪlˈepsɪs]

synesis noun
[UK: saɪnˈiːsɪs] [US: saɪnˈiːsɪs]

feljegyezteti értékpapír-tulajdonosi mivoltát

register a security[UK: ˈre.dʒɪ.stə(r) ə sɪ.ˈkjʊə.rɪ.ti] [US: ˈre.dʒə.stər ə sɪ.ˈkjʊ.rə.ti]

hálókocsijegyet előjegyeztet

book a berth[UK: bʊk ə bɜːθ] [US: ˈbʊk ə ˈbɝːθ]

hibás egyeztetés

false concord[UK: ˈfɔːls ˈkɒŋk.ɔːd] [US: ˈfɔːls ˈkɑːnˌk.ɔːrd]

időpontot egyeztet

make an appointment◼◼◼[UK: ˈmeɪk ən ə.ˈpɔɪnt.mənt] [US: ˈmeɪk ˈæn ə.ˌpɔɪnt.mənt]

arrange an appointment◼◻◻[UK: ə.ˈreɪndʒ ən ə.ˈpɔɪnt.mənt] [US: ə.ˈreɪndʒ ˈæn ə.ˌpɔɪnt.mənt]

jól összeegyeztethető a terveimmel

it fits in well with my plans[UK: ɪt fɪts ɪn wel wɪð maɪ plænz] [US: ˈɪt ˈfɪts ɪn ˈwel wɪθ ˈmaɪ ˈplænz]

kaliber egyeztetés főnév

sizing noun
[UK: ˈsaɪz.ɪŋ] [US: ˈsaɪz.ɪŋ]

különböző tanokat megkísérel összeegyeztetni ige

syncretize [syncretized, syncretized, syncretizing, syncretizes] verb
[UK: sˈɪŋkrɪtˌaɪz] [US: sˈɪŋkrɪtˌaɪz]

méretet egyeztet

match◼◼◼[UK: mætʃ] [US: ˈmætʃ]

nem egyeztetett melléknév

unchecked adjective
[UK: ˌʌn.ˈtʃekt] [US: ən.ˈtʃekt]

nem összeegyeztethető melléknév

unbefitting adjective
[UK: ˈʌn.bɪ.ˈfɪ.tɪŋ] [US: ʌn.bɪ.ˈfɪ.tiːŋ]

össze nem egyeztethető melléknév

uncombinable adjective
[UK: ˌʌnkəmˈbaɪnəbl ] [US: ʌnkəmˈbaɪnəbəl ]

összeegyeztet ige

reconcile [reconciled, reconciled, reconciling, reconciles]◼◼◼ verb
[UK: ˈrek.ən.saɪl] [US: ˈrek.ən.ˌsaɪl]

combine [combined, combined, combining, combines]◼◼◻ verb
[UK: kəm.ˈbaɪn] [US: ˈkɑːm.baɪn]

unite [united, united, uniting, unites]◼◻◻ verb
[UK: ju.ˈnaɪt] [US: ju.ˈnaɪt]

parallel [parallelled, parallelled, parallelling, parallels]◼◻◻ verb
[UK: ˈpæ.rə.lel] [US: ˈpe.rə.ˌlel]

accommodate [accommodated, accommodated, accommodating, accommodates]◼◻◻ verb
[UK: ə.ˈkɒm.ə.deɪt] [US: ə.ˈkɑːm.ə.ˌdeɪt]

agree [agreed, agreed, agreeing, agrees]◼◻◻ verb
[UK: ə.ˈɡriː] [US: ə.ˈɡriː]

square [squared, squared, squaring, squares]◼◻◻ verb
[UK: skweə(r)] [US: ˈskwer]

attune [attuned, attuned, attuning, attunes]◼◻◻ verb
[UK: ə.ˈtjuːn] [US: ə.ˈtuːn]

conciliate [conciliated, conciliated, conciliating, conciliates]◼◻◻ verb
[UK: kən.ˈsɪ.lɪeɪt] [US: kən.ˈsɪ.lɪeɪt]

comply [complied, complied, complying, complies]◼◻◻ verb
[UK: kəm.ˈplaɪ] [US: kəm.ˈplaɪ]

fit in verb
[UK: fɪt ɪn] [US: ˈfɪt ɪn]

tone in with verb
[UK: təʊn ɪn wɪð] [US: ˈtoʊn ɪn wɪθ]

összeegyeztet (vallomásokat) ige

fit [fitted, fitted, fitting, fits]◼◼◼ verb
[UK: fɪt] [US: ˈfɪt]

összeegyeztet (valamit) lelkiismeretével ige

square something with one's conscience verb
[UK: skweə(r) ˈsʌm.θɪŋ wɪð wʌnz ˈkɒn.ʃəns] [US: ˈskwer ˈsʌm.θɪŋ wɪθ wʌnz ˈkɑːn.ʃəns]

összeegyeztet (valamivel) ige

accommodate to something verb
[UK: ə.ˈkɒm.ə.deɪt tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ə.ˈkɑːm.ə.ˌdeɪt ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

make consIstent with something verb
[UK: ˈmeɪk kən.ˈsɪ.stənt wɪð ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈmeɪk kən.ˈsɪ.stənt wɪθ ˈsʌm.θɪŋ]

összeegyeztetés főnév

reconciliation [reconciliations]◼◼◼ noun
[UK: ˌrek.ən.ˌsɪ.lɪ.ˈeɪʃ.n̩] [US: ˌrek.ən.ˌsɪ.li.ˈeɪʃ.n̩]

explanation [explanations]◼◻◻ noun
[UK: ˌek.splə.ˈneɪʃ.n̩] [US: ˌek.splə.ˈneɪʃ.n̩]

cross-checking noun
[UK: ˈkrɒs ˈtʃekɪŋ] [US: ˈkrɑːs ˈtʃekɪŋ]

összeegyeztetett melléknév

united adjective
[UK: ju.ˈnaɪt.ɪd] [US: ju.ˈnaɪt.əd]

összeegyeztethetetlen melléknév

incompatible◼◼◼ adjective
[UK: ˌɪnk.əm.ˈpæ.təb.l̩] [US: ˌɪnk.əm.ˈpæ.təb.l̩]

inconsistent◼◼◻ adjective
[UK: ˌɪnk.ən.ˈsɪ.stənt] [US: ˌɪnk.ən.ˈsɪ.stənt]

irreconcilable◼◼◻ adjective
[UK: ɪ.ˌrek.ən.ˈsaɪ.ləb.l̩] [US: ɪ.ˈrek.ən.ˌsaɪ.ləb.l̩]

123