słownik angielsko-węgierski »

worrying w języku węgierskim

angielskiwęgierski
worrying [UK: ˈwʌ.rɪ.ɪŋ]
[US: ˈwɜː.ri.ɪŋ]

aggódás◼◼◼ főnév

aggasztó◼◼◼ melléknév

nyugtalanító◼◻◻ melléknév

gyötrő◼◻◻ melléknév

idegeskedés◼◻◻ főnév

nyugtalankodás főnév

have a worrying time [UK: həv ə ˈwʌ.rɪ.ɪŋ ˈtaɪm]
[US: həv ə ˈwɜː.ri.ɪŋ ˈtaɪm]

gyötrő időszakot él át

what's the use of worrying [UK: ˈwɒts ðə ˈjuːs əv ˈwʌ.rɪ.ɪŋ]
[US: ˈhwʌts ðə ˈjuːs əv ˈwɜː.ri.ɪŋ]

kár ezen gyötrődni

What's the use of worrying? [UK: ˈwɒts ðə ˈjuːs əv ˈwʌ.rɪ.ɪŋ]
[US: ˈhwʌts ðə ˈjuːs əv ˈwɜː.ri.ɪŋ]

Minek ezen felizgulni?

What's worrying you? [UK: ˈwɒts ˈwʌ.rɪ.ɪŋ juː]
[US: ˈhwʌts ˈwɜː.ri.ɪŋ ˈjuː]

Mi bajod?

You can find it in:

angielskiwęgierski