słownik węgiersko-angielski » aggódás w języku angielskim

węgierskiangielski
aggódás főnév

worrying◼◼◼ noun
[UK: ˈwʌ.rɪ.ɪŋ] [US: ˈwɜː.ri.ɪŋ]

concern◼◼◼ noun
[UK: kən.ˈsɜːn] [US: kən.ˈsɝːn]

fear◼◻◻ noun
[UK: fɪə(r)] [US: ˈfɪr]

apprehension◼◻◻ noun
[UK: ˌæ.prɪ.ˈhen.ʃn̩] [US: ˌæ.prə.ˈhen.ʃn̩]

distress◼◻◻ noun
[UK: dɪ.ˈstres] [US: ˌdɪ.ˈstres]

disquiet noun
[UK: dɪs.ˈkwaɪət] [US: ˌdɪ.ˈskwaɪət]

disquietness (restlessness, uneasiness) noun
[UK: dɪsˈkwaɪətnəs ] [US: dɪˈskwaɪətnəs ]

feared noun
[UK: fɪəd] [US: ˈfɪrd]

aggódás (anxietas) főnév

anxiety◼◼◼ noun
[UK: æŋ.ˈzaɪə.ti] [US: æŋ.ˈzaɪə.ti]

aggódások főnév

fears◼◻◻ noun

You can find it in:

węgierskiangielski