słownik angielsko-węgierski »

solitary w języku węgierskim

angielskiwęgierski
solitary [solitaries] noun
[UK: ˈsɒ.lɪ.tri]
[US: ˈsɑː.lə.ˌte.ri]

remete◼◻◻ főnév

anakoréta főnév

solitary [UK: ˈsɒ.lɪ.tri]
[US: ˈsɑː.lə.ˌte.ri]

magányos◼◼◼ melléknév

elhagyatott (személy)◼◻◻ melléknév

egyedüli◼◻◻ melléknév

félreeső◼◻◻ melléknév

elvonult◼◻◻ melléknév

társtalan◼◻◻ melléknév

visszavonult◼◻◻ melléknév

egyedül élő

eldugott melléknév

magában élő

magára maradt

solitary confinement noun
[UK: ˈsɒ.lɪ.tri kən.ˈfaɪn.mənt]
[US: ˈsɑː.lə.ˌte.ri kən.ˈfaɪn.mənt]

magánzárka◼◼◼ főnév

not a solitary one [UK: nɒt ə ˈsɒ.lɪ.tri wʌn]
[US: ˈnɑːt ə ˈsɑː.lə.ˌte.ri wʌn]

egy árva lélek sem

egy teremtett lélek sem

You can find it in:

angielskiwęgierski