słownik angielsko-węgierski »

rotundity w języku węgierskim

angielskiwęgierski
rotundity noun
[UK: rəʊ.ˈtʌn.dɪ.ti]
[US: roʊ.ˈtʌn.dɪ.ti]

gömbölyűség◼◼◼ főnév

kövérség◼◼◼ főnév

dagályosság főnév

fellengzősség főnév

gömbölydedség főnév

gömbölyű formák főnév

gömbölyű idomok főnév

hangzatosság főnév

kerekség főnév

nagyhangúság főnév

pocakosság főnév

szónokiasság főnév

telt formák főnév

telt idomok főnév

orotundity noun
[UK: ˌɔːrətˈʌndɪti]
[US: ˌoːrətˈʌndɪɾi]

dagályosság főnév

öblösség főnév

You can find it in:

angielskiwęgierski