Englisch-Ungarisch Wörterbuch »

rotundity bedeutet auf Ungarisch

EnglischUngarisch
rotundity noun
[UK: rəʊ.ˈtʌn.dɪ.ti]
[US: roʊ.ˈtʌn.dɪ.ti]

dagályosság főnév

fellengzősség főnév

gömbölydedség főnév

gömbölyű formák főnév

gömbölyű idomok főnév

gömbölyűség főnév

hangzatosság főnév

kerekség főnév

kövérség főnév

nagyhangúság főnév

pocakosság főnév

szónokiasság főnév

telt formák főnév

telt idomok főnév

orotundity noun
[UK: ˌɔːrətˈʌndɪti]
[US: ˌoːrətˈʌndɪɾi]

dagályosság főnév

öblösség főnév

You can find it in:

EnglischUngarisch