Hungarian-English dictionary »

zsákbamacska meaning in English

HungarianEnglish
zsákbamacska főnév

blind bargain noun
[UK: blaɪnd ˈbɑː.ɡɪn] [US: ˈblaɪnd ˈbɑːr.ɡən]

lucky bag noun
[UK: ˈlʌk.i bæɡ] [US: ˈlʌk.i ˈbæɡ]

lucky-bag noun
[UK: ˈlʌk.i bæɡ] [US: ˈlʌk.i ˈbæɡ]

lucky-dip noun
[UK: ˈlʌk.i dɪp] [US: ˈlʌk.i ˈdɪp]

surprise packet noun
[UK: sə.ˈpraɪz ˈpækɪt] [US: sər.ˈpraɪz ˈpækət]

zsákbamacska (átv) főnév

pig in a poke◼◼◼ noun
[UK: pɪɡ ɪn ə pəʊk] [US: ˈpɪɡ ɪn ə poʊk]

You can find it in:

HungarianEnglish