Hungarian-English dictionary » von tag meaning in English

HungarianEnglish
von főnév

cover◼◼◼ noun
[UK: ˈkʌ.və(r)] [US: ˈkʌ.vər]

drew◼◼◼ verb
[UK: druː] [US: ˈdruː]

carry◼◼◻ verb
[UK: ˈkæ.ri] [US: ˈkæ.ri]

haul◼◻◻ noun
[UK: hɔːl] [US: ˈhɒl]

pull◼◻◻ verb
[UK: pʊl] [US: ˈpʊl]

hale noun
[UK: heɪl] [US: ˈheɪl]

pull on noun
[UK: pʊl ɒn] [US: ˈpʊl ɑːn]

tow noun
[UK: təʊ] [US: ˈtoʊ]

tag főnév

member◼◼◼ noun
[UK: ˈmem.bə(r)] [US: ˈmem.bər]

joint◼◼◻ noun
[UK: dʒɔɪnt] [US: ˌdʒɔɪnt]

part◼◼◻ noun
[UK: pɑːt] [US: ˈpɑːrt]

term◼◼◻ noun
[UK: tɜːm] [US: ˈtɝːm]

associate◼◻◻ noun
[UK: ə.ˈsəʊ.siət] [US: əˈso.ʊ.siət]

fellow◼◻◻ noun
[UK: ˈfe.ləʊ] [US: ˈfelo.ʊ]

adherent[UK: əd.ˈhɪə.rənt] [US: əd.ˈhɪ.rənt]

extremity noun
[UK: ɪk.ˈstre.mɪ.ti] [US: ɪk.ˈstre.mə.ti]

tag főnév
GB

bloke noun
[UK: bləʊk] [US: bloʊk]

von (puskacsövet) ige

rifle verb
[UK: ˈraɪ.fəl] [US: ˈraɪ.fəl]

párhuzamost von

draw a parallel[UK: drɔː ə ˈpæ.rə.lel] [US: ˈdrɒ ə ˈpe.rə.ˌlel]

magára von ige

attract verb
[UK: ə.ˈtrækt] [US: ə.ˈtrækt]

húz-von ige

pully-haul verb
[UK: ˈpʊli hɔːl ] [US: ˈpʊli hɔl ]

tag (átv) főnév

bod◼◼◼ noun
[UK: bɒd] [US: bɒd]

kétségbe von

call in question◼◼◼[UK: kɔːl ɪn ˈkwes.tʃən] [US: ˈkɒl ɪn ˈkwes.tʃən]

magával von ige

infer verb
[UK: ɪn.ˈfɜː(r)] [US: ˌɪn.ˈfɝː]

kínpadra von ige

crucify verb
[UK: ˈkruː.sɪ.faɪ] [US: ˈkruː.sə.ˌfaɪ]

barázdákat von

plough[UK: plaʊ] [US: ˈplaʊ]

felelősségre von

bring to book[UK: brɪŋ tuː bʊk] [US: ˈbrɪŋ ˈtuː ˈbʊk]

kérdőre von

bring to book[UK: brɪŋ tuː bʊk] [US: ˈbrɪŋ ˈtuː ˈbʊk]

tag (tagozat) főnév

dep (department) noun
[UK: dɪ.ˈpɑːt.mənt] [US: də.ˈpɑːrt.mənt]

párhuzamot von

draw a parallel[UK: drɔː ə ˈpæ.rə.lel] [US: ˈdrɒ ə ˈpe.rə.ˌlel]

tag (egyesületé) főnév

member◼◼◼ noun
[UK: ˈmem.bə(r)] [US: ˈmem.bər]

vállat von ige

shrug verb
[UK: ʃrʌɡ] [US: ˈʃrəɡ]

kínpadra von

rack[UK: ræk] [US: ˈræk]

barázdákat von

trench[UK: trentʃ] [US: ˈtrentʃ]

vállat von

shrug one's shoulders[UK: ʃrʌɡ wʌnz ˈʃəʊl.dəz] [US: ˈʃrəɡ wʌnz ˈʃoʊl.dəz]

kétségbe von

challenge[UK: ˈtʃæ.ləndʒ] [US: ˈtʃæ.ləndʒ]

tag (átv) főnév

chappie noun
[UK: ˈtʃæ.pi] [US: ˈtʃæ.pi]

kérdőre von

call to book[UK: kɔːl tuː bʊk] [US: ˈkɒl ˈtuː ˈbʊk]

felelősségre von

call to account[UK: kɔːl tuː əˈk.aʊnt] [US: ˈkɒl ˈtuː əˈk.aʊnt]

kérdőre von

challenge[UK: ˈtʃæ.ləndʒ] [US: ˈtʃæ.ləndʒ]

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies