English-Hungarian dictionary »

infer meaning in Hungarian

EnglishHungarian
infer [inferred, inferred, inferring, infers] verb
[UK: ɪn.ˈfɜː(r)]
[US: ˌɪn.ˈfɝː]

következtet◼◼◼ ige

bizonyít◼◻◻ ige

magával von ige

dedukál ige

infer (something from something) [inferred, inferred, inferring, infers] verb
[UK: ɪn.ˈfɜː(r)]
[US: ˌɪn.ˈfɝː]

valamire következtet (vmiből) ige

inferable adjective
[UK: ɪn.ˈfɜː.rəbl]
[US: ɪn.ˈfɜː.rəbl]

bizonyítható melléknév

inferable (something from something) adjective
[UK: ɪn.ˈfɜː.rəbl]
[US: ɪn.ˈfɜː.rəbl]

kikövetkeztethető (vmi vmiből) melléknév

inference [inferences] noun
[UK: ˈɪn.fə.rəns]
[US: ˈɪn.fə.rəns]

következtetés◼◼◼ főnév

dedukció◼◻◻ főnév

megállapítás◼◻◻ főnév

következmény főnév

inferential adjective
[UK: ˌɪn.fə.ˈren.ʃl̩]
[US: ˌɪn.fə.ˈren.ʃl̩]

feltételezhető melléknév

kikövetkeztetett melléknév

következtetett melléknév

inferior [UK: ɪn.ˈfɪə.rɪə(r)]
[US: ˌɪn.ˈfɪ.riər]

alsóbbrendű◼◼◼ melléknév

alsó (inferior)◼◼◼ főnév melléknév

gyenge◼◼◻ melléknév

alacsonyabb rendű◼◼◻

inferior [inferiors] noun
[UK: ɪn.ˈfɪə.rɪə(r)]
[US: ˌɪn.ˈfɪ.riər]

inferior (inferior)◼◼◻ főnév

alárendelt◼◼◻ főnév

inferior [UK: ɪn.ˈfɪə.rɪə(r)]
[US: ˌɪn.ˈfɪ.riər]

rosszabb◼◼◻ melléknév

alantas◼◻◻ melléknév

alábbvaló◼◻◻ melléknév

beosztott◼◻◻ főnév melléknévi igenév

alsórendű◼◻◻ melléknév

alacsonyabban fekvő

lejjebb fekvő (inferior)

inferior colliculus (IC) [inferior colliculuses] noun
[UK: ɪn.ˈfɪə.rɪə(r)]
[US: ˌɪn.ˈfɪ.riər]

alsó ikertest (colliculus inferior) (Ci) főnév

inferior maxilla [UK: ɪn.ˈfɪə.rɪə(r) mæk.ˈsɪ.lə]
[US: ˌɪn.ˈfɪ.riər mæk.ˈsɪ.lə]

alsó állkapocs (maxilla inferior, mandibula)

alsó állkapocscsont (maxilla inferior, mandibula)

inferior nasal concha [inferior nasal conchas] noun

alsó orrkagyló◼◼◼ főnév

inferior ointment noun
[UK: ɪn.ˈfɪə.rɪə(r) ˈɔɪnt.mənt]
[US: ˌɪn.ˈfɪ.riər ˌɔɪnt.mənt]

kulimász főnév

inferior petrosal sinus [inferior petrosal sinuses] noun
[UK: ɪn.ˈfɪə.rɪə(r)]
[US: ˌɪn.ˈfɪ.riər]

alsó sziklacsonti öböl (sinus petrosus inferior) főnév

inferior to somebody [UK: ɪn.ˈfɪə.rɪə(r) tuː ˈsʌm.bə.di]
[US: ˌɪn.ˈfɪ.riər ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di]

alárendeltje vknek

inferior vena cava [inferior venae cavae] noun

alsó üres gyűjtőér főnév

inferiority noun
[UK: ɪn.ˌfɪə.rɪ.ˈɒ.rɪ.ti]
[US: ˌɪn.fɪ.ri.ˈɔː.rə.ti]

kisebbrendűség◼◼◼ főnév

alsóbbrendűség◼◼◼ főnév

rossz minőség◼◻◻ főnév

inferiority complex [inferiority complexes] noun
[UK: ɪn.ˌfɪə.rɪ.ˈɒ.rɪ.ti ˈkɒm.pleks]
[US: ˌɪn.fɪ.ri.ˈɔː.rə.ti ˈkɑːm.pleks]

kisebbrendűség◼◼◼ főnév

kisebbrendűségi komplexus◼◼◼ főnév

12

You can find it in:

EnglishHungarian