Hungarian-English dictionary »

visszavonható meaning in English

HungarianEnglish
visszavonható melléknév

revocable◼◼◼ adjective
[UK: ˈre.vək.əb.l̩] [US: ˈre.vək.əb.l̩]

reversible◼◼◻ adjective
[UK: rɪ.ˈvɜː.səb.l̩] [US: rɪ.ˈvɝː.səb.l̩]

withdrawable◼◼◻ adjective
[UK: wɪðˈdrɔːəbl ] [US: wɪðˈdrɔəbl ]

retractable◼◼◻ adjective
[UK: rɪ.ˈtræk.təb.l̩] [US: ri.ˈtræk.təb.l̩]

ambulatory adjective
[UK: ˌæm.bju.ˈleɪ.tə.ri] [US: ˈæm.bjə.lə.ˌtɔː.ri]

recallable adjective
[UK: rɪˈkɔːləbl ] [US: ˈriˌkɔləbl ]

rectractible adjective
[UK: rˈektrəktəbəl] [US: rˈektrəktəbəl]

repealable adjective
[UK: rɪˈpiːləbl ] [US: rɪˈpiləbl ]

visszavonható engedményen alapuló melléknév

precarious adjective
[UK: prɪˈk.eə.rɪəs] [US: priˈk.e.riəs]

visszavonható engedélyen alapuló jog főnév

precarium [precaria] irregular noun
[UK: prɪkˈeəriəm prɪkˈeəriə] [US: prɪkˈeriəm prɪkˈeriə]

visszavonhatóan határozószó

precariously adverb
[UK: prɪˈk.eə.rɪə.sli] [US: prɪˈk.e.riə.sli]

visszavonhatóság főnév

retractability [retractabilities] noun
[UK: rɪˌtræktəˈbɪlɪti ] [US: riˌtræktəˈbɪlɪti ]

reversibility [reversibilities] noun
[UK: rɪ.ˌvɜː.sə.ˈbɪ.lɪ.ti] [US: rɪ.ˌvɝː.sə.ˈbɪ.lɪ.ti]

You can find it in:

HungarianEnglish