Hungarian-English dictionary »

visszavonás meaning in English

HungarianEnglish
visszavonás főnév

decommitment◼◼◼ noun

withdrawal [withdrawals]◼◼◻ noun
[UK: wɪð.ˈdrɔːr.əl] [US: wɪð.ˈdrɔː.əl]

retraction [retractions]◼◼◻ noun
[UK: rɪ.ˈtræk.ʃn̩] [US: ri.ˈtræk.ʃn̩]

revocation [revocations]◼◼◻ noun
[UK: ˌre.vəˈk.eɪʃ.n̩] [US: ˌre.vəˈk.eɪʃ.n̩]

recall◼◼◻ noun
[UK: rɪˈk.ɔːl] [US: ˈriːˌkɒl]

repeal◼◻◻ noun
[UK: rɪ.ˈpiːl] [US: rə.ˈpiːl]

cancellation [cancellations]◼◻◻ noun
[UK: ˌkæn.sə.ˈleɪʃ.n̩] [US: ˌkæn.sə.ˈleɪʃ.n̩]

recantation [recantations] noun
[UK: ˌriːk.æn.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌrek.ən.ˈteɪʃ.n̩]

canc (cancellation) noun
[UK: ˌkæn.sə.ˈleɪʃ.n̩] [US: ˌkæn.sə.ˈleɪʃ.n̩]

countermanding noun
[UK: ˌkaʊn.tə.ˈmɑːnd.ɪŋ] [US: ˌkaʊn.tə.ˈmɑːnd.ɪŋ]

palinode noun
[UK: ˈpæ.lɪ.nəʊd] [US: ˈpæ.lɪnoʊd]

retractation noun
[UK: ˌriː.træk.ˈteɪ.ʃən] [US: ˌriː.træk.ˈteɪ.ʃən]

visszavonás (csapaté) (átv) főnév

withdrawing◼◼◼ noun
[UK: wɪð.ˈdrɔː.ɪŋ] [US: wɪð.ˈdrɔːr.ɪŋ]

visszavonás (rendeleté) (átv) főnév

withdrawal [withdrawals]◼◼◼ noun
[UK: wɪð.ˈdrɔːr.əl] [US: wɪð.ˈdrɔː.əl]

visszavonási melléknév

revocatory adjective
[UK: rɪvˈɒkətəri] [US: rɪvˈɑːkətˌoːri]

visszavonásig

unless countermanded[UK: ən.ˈles ˌkaʊn.tə.ˈmɑːn.dɪd] [US: ən.ˈles ˌkaʊn.tə.ˈmɑːn.dɪd]

visszavonásig érvényes

ambulatory adjective
[UK: ˌæm.bju.ˈleɪ.tə.ri] [US: ˈæm.bjə.lə.ˌtɔː.ri]

GTC (good till cancelled) [GTCs] noun

valid until recalled[UK: ˈvæ.lɪd ʌn.ˈtɪl rɪˈk.ɔːld] [US: ˈvæ.ləd ʌn.ˈtɪl rɪˈkɒld]

ajánlatok visszavonása

withdrawal of tendersbusiness

honosítás visszavonása főnév

denaturalization [denaturalizations] noun
[UK: dˌenətʃərəlaɪzˈeɪʃən] [US: dˌenətʃɚrəlᵻzˈeɪʃən]

költemény egy korábbi költemény visszavonására főnév

retractation noun
[UK: ˌriː.træk.ˈteɪ.ʃən] [US: ˌriː.træk.ˈteɪ.ʃən]

rendelkezés visszavonása

counter-order[UK: ˈkaʊn.tə(r) ˈɔː.də(r)] [US: ˈkaʊn.tər ˈɔːr.dər]

You can find it in:

HungarianEnglish