Hungarian-English dictionary »

toborzás meaning in English

HungarianEnglish
toborzás főnév

recruitment [recruitments]◼◼◼ noun
[UK: rɪ.ˈkruːt.mənt] [US: rə.ˈkruːt.mənt]

enlistment [enlistments]◼◻◻ noun
[UK: ɪn.ˈlɪst.mənt] [US: ɪn.ˈlɪst.mənt]

toborzás főnév
kat

recruital noun
[UK: rɪkrˈuːtəl] [US: rɪkrˈuːɾəl]

toborzás (katonáé) főnév

recruiting◼◼◼ noun
[UK: rɪ.ˈkruːt.ɪŋ] [US: rə.ˈkruːt.ɪŋ]

toborzási prémium kat

press-money[UK: pres ˈmʌ.ni] [US: ˈpres ˈmʌ.ni]

toborzásnál főnév
GB

imprest noun
[UK: ˈɪm.prest] [US: ɪm.ˈprest]

erőszakos toborzás főnév

press [presses]◼◼◼ noun
[UK: pres] [US: ˈpres]

impressment [impressments]◼◼◻ noun
[UK: ˌɪm.ˈpre.smənt] [US: ˌɪm.ˈpre.smənt]

erőszakos toborzásra adott engedély tört

press-warrant[UK: pres ˈwɒ.rənt] [US: ˈpres ˈwɔː.rənt]

erőszakos toborzást végő különítmény

press-gang[UK: pres ɡæŋ] [US: ˈpres ˈɡæŋ]

munkaerő-toborzás főnév
GB

labour conscription noun
[UK: ˈleɪb.ə(r) kən.ˈskrɪp.ʃn̩] [US: ˈleɪb.r̩ kən.ˈskrɪp.ʃn̩]

munkaerőtoborzás főnév

recruital noun
[UK: rɪkrˈuːtəl] [US: rɪkrˈuːɾəl]

recruitment of man-power noun
[UK: rɪ.ˈkruːt.mənt əv mæn ˈpaʊə(r)] [US: rə.ˈkruːt.mənt əv ˈmæn ˈpaʊər]

You can find it in:

HungarianEnglish