Hungarian-English dictionary » tesz (kártyát) meaning in English

HungarianEnglish
tesz (kártyát) ige

play◼◼◼ verb
[UK: ˈpleɪ] [US: ˈpleɪ]

chip in verb
[UK: tʃɪp ɪn] [US: ˈtʃɪp ɪn]

letesz (kártyát) ige

discard verb
[UK: dɪ.ˈskɑːd] [US: ˌdɪ.ˈskɑːrd]

tesz (kártyát) ige

play verb
[UK: ˈpleɪ] [US: ˈpleɪ]

You can find it in:

HungarianEnglish