Hungarian-English dictionary »

türelem meaning in English

HungarianEnglish
türelem főnév

patience◼◼◼ noun
[UK: ˈpeɪʃns] [US: ˈpeɪ.ʃəns]

tolerance [tolerances]◼◻◻ noun
[UK: ˈtɒ.lə.rəns] [US: ˈtɑː.lə.rəns]

forbearance◼◻◻ noun
[UK: fɔː.ˈbeə.rəns] [US: fɔːr.ˈbe.rəns]

suffering [sufferings] noun
[UK: ˈsʌ.fər.ɪŋ] [US: ˈsʌ.fər.ɪŋ]

toleration noun
[UK: ˌtɒ.lə.ˈreɪʃ.n̩] [US: ˌtɑː.lə.ˈreɪʃ.n̩]

long-suffering noun
[UK: ˈlɒŋ ˈsʌ.fər.ɪŋ] [US: ˈlɔːŋ ˈsʌ.fər.ɪŋ]

Türelem!

Hold your horses![UK: həʊld jɔː(r) ˈhɔː.sɪz] [US: hoʊld ˈjɔːr ˈhɔːr.səz]

türelemjáték főnév

puzzle [puzzles]◼◼◼ noun
[UK: ˈpʌz.l̩] [US: ˈpʌz.l̩]

fiddling job noun
[UK: ˈfɪd.l̩.ɪŋ dʒɒb] [US: ˈfɪd.l̩.ɪŋ ˈdʒɑːb]

türelemmel van

hold one's horses[UK: həʊld wʌnz ˈhɔː.sɪz] [US: hoʊld wʌnz ˈhɔːr.səz]

a nyelvtanuláshoz türelem és szorgalom kell

it takes patience and Industry to learn a language[UK: ɪt teɪks ˈpeɪʃns ənd ˈɪn.də.stri tuː lɜːn ə ˈlæŋ.ɡwɪdʒ] [US: ˈɪt ˈteɪks ˈpeɪ.ʃəns ænd ˈɪn.də.stri ˈtuː ˈlɝːn ə ˈlæŋ.ɡwɪdʒ]

a türelem rózsát terem (átv)

good things come to those who wait◼◼◼[UK: ɡʊd ˈθɪŋz kʌm tuː ðəʊz huː weɪt] [US: ˈɡʊd ˈθɪŋz ˈkəm ˈtuː ðoʊz ˈhuː ˈweɪt]

patience is a virtue◼◼◻[UK: ˈpeɪʃns ɪz ə ˈvɜː.tʃuː] [US: ˈpeɪ.ʃəns ˈɪz ə ˈvɝː.tʃuː]

Csak türelem!

Wait and see![UK: weɪt ənd ˈsiː] [US: ˈweɪt ænd ˈsiː]

vallási türelem főnév

latitudinarianism noun
[UK: lˌatɪtjˌuːdɪnˈeəriənˌɪzəm] [US: lˌæɾɪtˌuːdɪnˈeriənˌɪzəm]

You can find it in:

HungarianEnglish