Hungarian-English dictionary »

támaszték meaning in English

HungarianEnglish
támaszték főnév

support [supports]◼◼◼ noun
[UK: sə.ˈpɔːt] [US: sə.ˈpɔːrt]

prop [props]◼◼◻ noun
[UK: prɒp] [US: ˈprɑːp]

stand [stands]◼◻◻ noun
[UK: stænd] [US: ˈstænd]

jack [jacks]◼◻◻ noun
[UK: dʒæk] [US: ˈdʒæk]

rest [rests]◼◻◻ noun
[UK: rest] [US: ˈrest]

stay [stays]◼◻◻ noun
[UK: steɪ] [US: ˈsteɪ]

bearer [bearers] noun
[UK: ˈbeə.rə(r)] [US: ˈbe.rər]

bearing [bearings] noun
[UK: ˈbeər.ɪŋ] [US: ˈber.ɪŋ]

boom-crutch noun
[UK: buːm krʌtʃ] [US: ˈbuːm ˈkrətʃ]

force-piece noun
[UK: fɔːs piːs] [US: ˈfɔːrs ˈpiːs]

staddle noun
[UK: stˈadəl] [US: stˈædəl]

stanchion [stanchions] noun
[UK: ˈstæn.tʃən] [US: ˈstæn.tʃən]

stay crutch noun
[UK: steɪ krʌtʃ] [US: ˈsteɪ ˈkrətʃ]

supporter [supporters] noun
[UK: sə.ˈpɔː.tə(r)] [US: sə.ˈpɔːr.tər]

támasztékkal ellát főnév

stanchion [stanchions] noun
[UK: ˈstæn.tʃən] [US: ˈstæn.tʃən]

boglyatámaszték főnév

rick-stand noun
[UK: rɪk stænd] [US: ˈrɪk ˈstænd]

elveszi a támasztékát (vmnek) ige

unprop verb
[UK: ˌʌnˈprɒp ] [US: ʌnˈprɑp ]

hajó vízrecsúszását akadályozó támaszték

dog-shore[UK: dɒɡ ʃɔː(r)] [US: ˈdɔːɡ ˈʃɔːr]

kazaltámaszték főnév

rick-stand noun
[UK: rɪk stænd] [US: ˈrɪk ˈstænd]

kiveszi a támasztékát ige

unprop verb
[UK: ˌʌnˈprɒp ] [US: ʌnˈprɑp ]

kocsitámaszték főnév

truck-bolster noun
[UK: trʌk ˈbəʊl.stə(r)] [US: ˈtrək ˈboʊl.stə(r)]

You can find it in:

HungarianEnglish