Hungarian-English dictionary » szeretet meaning in English

HungarianEnglish
szeretet főnév

love◼◼◼ noun
[UK: ˈlʌv] [US: ˈlʌv]

affection◼◼◻ noun
[UK: ə.ˈfek.ʃn̩] [US: ə.ˈfek.ʃn̩]

attachment◼◻◻ noun
[UK: ə.ˈtæt.ʃmənt] [US: ə.ˈtæt.ʃmənt]

fondness◼◻◻ noun
[UK: ˈfɒnd.nəs] [US: ˈfɑːnd.nəs]

liking◼◻◻ noun
[UK: ˈlaɪk.ɪŋ] [US: ˈlaɪk.ɪŋ]

tenderness◼◻◻ noun
[UK: ˈten.də.nəs] [US: ˈten.dər.nəs]

loving-kindness noun
[UK: ˈlʌv.ɪŋ ˈkaɪnd.nəs] [US: ˈlʌv.ɪŋ ˈkaɪnd.nəs]

shine noun
[UK: ʃaɪn] [US: ˈʃaɪn]

szeretet

i love …[UK: ˈaɪ ˈlʌv] [US: ˈaɪ ˈlʌv]

szeretet nélkül határozószó

unlovingly adverb
[UK: ˌʌnˈlʌvɪŋli ] [US: ʌnˈlʌvɪŋli ]

szeretet nélküli melléknév

loveless adjective
[UK: ˈlʌv.ləs] [US: ˈlʌv.ləs]

unloving adjective
[UK: ˌʌnˈlʌvɪŋ ] [US: ʌnˈlʌvɪŋ ]

szeretet sugallta

love-inspired[UK: ˈlʌv ɪn.ˈspaɪəd] [US: ˈlʌv ˌɪn.ˈspaɪərd]

szeretet-gyűlölet főnév

love-hate noun
[UK: ˈlʌv heɪt] [US: ˈlʌv ˈheɪt]

szeretet-gyűlölet viszony

hate-love[UK: heɪt ˈlʌv] [US: ˈheɪt ˈlʌv]

szeretetcsomag főnév

gift-parcel noun
[UK: ɡɪft ˈpɑːs.l̩] [US: ˈɡɪft ˈpɑːr.sl̩]

szeretetet érző melléknév
obsolete

affectioned adjective
[UK: əˈfɛkʃ(ə)nd ] [US: əˈfɛkʃənd ]

szeretetház főnév

alms-house noun
[UK: ɑːmz ˈhaʊs] [US: ˈɑːlmz ˈhaʊs]

hospice noun
[UK: ˈhɒ.spɪs] [US: ˈhɑː.spəs]

szeretethiány főnév

lack of love noun
[UK: læk əv ˈlʌv] [US: ˈlæk əv ˈlʌv]

szeretetlen melléknév

loveless◼◼◼ adjective
[UK: ˈlʌv.ləs] [US: ˈlʌv.ləs]

callous adjective
[UK: ˈkæ.ləs] [US: ˈkæ.ləs]

szeretetlen (szülő) melléknév

unnatural adjective
[UK: ʌn.ˈnæt.ʃrəl] [US: ʌn.ˈnæ.tʃə.rəl]

szeretetlenség főnév

lovelessness noun

unloving noun
[UK: ˌʌnˈlʌvɪŋ ] [US: ʌnˈlʌvɪŋ ]

szeretetmegnyilvánulás főnév

demonstration of love noun
[UK: ˌde.mən.ˈstreɪʃ.n̩ əv ˈlʌv] [US: ˌde.mən.ˈstreɪʃ.n̩ əv ˈlʌv]

szeretetnyilvánítás főnév

connubiality noun
[UK: kənjˈuːbɪˈalɪti] [US: kənˌuːbɪˈælɪɾi]

szeretetotthon főnév

rest home noun
[UK: rest həʊm] [US: ˈrest hoʊm]

szeretetre hajlamos melléknév

affectional adjective
[UK: əˈfɛkʃ(ə)n(ə)l ] [US: əˈfɛkʃən(ə)l ]

szeretetre méltó melléknév

agreable adjective
[UK: əˈgriːəbl ] [US: əˈgrɪəbl ]

agreeable adjective
[UK: ə.ˈɡriːəb.l̩] [US: ə.ˈɡriːəb.l̩]

amiable adjective
[UK: ˈeɪ.miəb.l̩] [US: ˈeɪ.miəb.l̩]

good adjective
[UK: ɡʊd] [US: ˈɡʊd]

good-natured adjective
[UK: ɡʊd ˈneɪ.tʃərd] [US: ˈɡʊd ˈneɪ.tʃərd]

likable adjective
[UK: ˈlaɪk.əb.l̩] [US: ˈlaɪk.əb.l̩]

likeable adjective
[UK: ˈlaɪk.əb.l̩] [US: ˈlaɪk.əb.l̩]

lovable adjective
[UK: ˈlʌ.vəb.l̩] [US: ˈlʌ.vəb.l̩]

love-inspiring adjective
[UK: ˈlʌv ɪn.ˈspaɪər.ɪŋ] [US: ˈlʌv ˌɪn.ˈspaɪr.ɪŋ]

loveable adjective
[UK: ˈlʌv.əb.l̩] [US: ˈlʌv.əb.l̩]

lovely adjective
[UK: ˈlʌv.li] [US: ˈlʌv.li]

12

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies