English-Hungarian dictionary »

lucky meaning in Hungarian

EnglishHungarian
lucky [luckier, luckiest] adjective
[UK: ˈlʌk.i]
[US: ˈlʌk.i]

szerencsés◼◼◼ melléknév

mázlis◼◼◻ melléknév

talizmán◼◻◻ melléknév

szerencsét hozó◼◻◻ melléknév

kedvező◼◻◻ melléknév

szerencsetárgy melléknév

lucky bag [UK: ˈlʌk.i bæɡ]
[US: ˈlʌk.i ˈbæɡ]

nagy bevásárló

kucséberzacskó főnév

zsákbamacska főnév

lucky beggar [UK: ˈlʌk.i ˈbe.ɡə(r)]
[US: ˈlʌk.i ˈbe.ɡər]

szerencsés fickó

Lucky beggar! [UK: ˈlʌk.i ˈbe.ɡə(r)]
[US: ˈlʌk.i ˈbe.ɡər]

Mázlista!

Micsoda mázlija van!

Szerencsés fickó!

lucky charm

szerencsés varázsa

Lucky dog! [UK: ˈlʌk.i dɒɡ]
[US: ˈlʌk.i ˈdɔːɡ]

Szerencsés fickó!◼◼◼

Mázlista!

lucky guy [UK: ˈlʌk.i ɡaɪ]
[US: ˈlʌk.i ˈɡaɪ]

szerencsés fickó◼◼◼

lucky hit [UK: ˈlʌk.i hɪt]
[US: ˈlʌk.i ˈhɪt]

szerencsés fogás

szerencsés húzás

szerencsés lelet

szerencsés találat

lucky me

mázlim van

lucky number noun
[UK: ˈlʌk.i ˈnʌm.bə(r)]
[US: ˈlʌk.i ˈnʌm.br̩]

szerencseszám főnév

lucky penny noun
[UK: ˈlʌk.i ˈpe.ni]
[US: ˈlʌk.i ˈpe.ni]

szerencsefillér főnév

szerencsepénz főnév

lucky pig noun
[UK: ˈlʌk.i pɪɡ]
[US: ˈlʌk.i ˈpɪɡ]

szerencsemalac főnév

lucky shot [UK: ˈlʌk.i ʃɒt]
[US: ˈlʌk.i ˈʃɑːt]

szerencsés találat◼◼◼

lucky star noun

szerencsecsillag főnév

lucky strike [UK: ˈlʌk.i straɪk]
[US: ˈlʌk.i ˈstraɪk]

szerencsés lelet

lucky to get off with a whole skin [UK: ˈlʌk.i tuː ˈɡet ɒf wɪð ə həʊl skɪn]
[US: ˈlʌk.i ˈtuː ˈɡet ˈɒf wɪθ ə hoʊl ˈskɪn]

szerencsés, hogy ép bőrrel megúszta

lucky you

szerencsés vagy◼◼◼

lucky-bag noun
[UK: ˈlʌk.i bæɡ]
[US: ˈlʌk.i ˈbæɡ]

kucséberzacskó főnév

zsákbamacska főnév

lucky-dip noun
[UK: ˈlʌk.i dɪp]
[US: ˈlʌk.i ˈdɪp]

kucséberzacskó főnév

zsákbamacska főnév

lucky-tub noun
[UK: ˈlʌk.i tʌb]
[US: ˈlʌk.i ˈtəb]

kucséberzacskó főnév

account oneself lucky [UK: əˈk.aʊnt wʌn.ˈself ˈlʌk.i]
[US: əˈk.aʊnt wʌn.ˈself ˈlʌk.i]

szerencsésnek mondhatja magát

acquire in a lucky way verb
[UK: ə.ˈkwaɪə(r) ɪn ə ˈlʌk.i ˈweɪ]
[US: ə.ˈkwaɪər ɪn ə ˈlʌk.i ˈweɪ]

nyer ige

be born lucky [UK: bi bɔːn ˈlʌk.i]
[US: bi ˈbɔːrn ˈlʌk.i]

burokban született

szerencsés csillag alatt született

12

You can find it in:

EnglishHungarian