Hungarian-English dictionary »

stoppal meaning in English

HungarianEnglish
stoppal megy ige

hitchhike [hitchhiked, hitchhiked, hitchhiking, hitchhikes]◼◼◼ verb
[UK: ˈhɪtʃ.haɪk] [US: ˈhɪʧ.ˌhaɪk]

autóstoppal megy ige

hitchhike [hitchhiked, hitchhiked, hitchhiking, hitchhikes]◼◼◼ verb
[UK: ˈhɪtʃ.haɪk] [US: ˈhɪʧ.ˌhaɪk]

autóstoppal utazá

hitch-hiking[UK: hɪtʃ ˈhaɪkɪŋ] [US: ˈhɪtʃ ˈhaɪkɪŋ]

autóstoppal utazás

hitch-hike [hitch-hiked, hitch-hiked, hitch-hiking, hitch-hikes] verb
[UK: hɪtʃ haɪk] [US: ˈhɪtʃ ˈhaɪk]

hitch-hiking[UK: hɪtʃ ˈhaɪkɪŋ] [US: ˈhɪtʃ ˈhaɪkɪŋ]

hitchhike [hitchhiked, hitchhiked, hitchhiking, hitchhikes] verb
[UK: ˈhɪtʃ.haɪk] [US: ˈhɪʧ.ˌhaɪk]

autóstoppal utazás biz

hitchhiking[UK: ˈhɪtʃ.haɪkɪŋ] [US: ˈhɪʧ.ˌhaɪkɪŋ]

autóstoppal utazik

hitch a ride[UK: hɪtʃ ə raɪd] [US: ˈhɪtʃ ə ˈraɪd]

hitch-hike [hitch-hiked, hitch-hiked, hitch-hiking, hitch-hikes] verb
[UK: hɪtʃ haɪk] [US: ˈhɪtʃ ˈhaɪk]

hitchhike [hitchhiked, hitchhiked, hitchhiking, hitchhikes] verb
[UK: ˈhɪtʃ.haɪk] [US: ˈhɪʧ.ˌhaɪk]

hitchhiking[UK: ˈhɪtʃ.haɪkɪŋ] [US: ˈhɪʧ.ˌhaɪkɪŋ]

autóstoppal utazó főnév

hitchhiker [hitchhikers] noun
[UK: ˈhɪtʃ.haɪkə(r)] [US: ˈhɪtʃ.haɪkər]

autóstoppal utazó főnév
US

thumber noun
[UK: ˈθʌmə ] [US: ˈθʌmər ]

teherautóstoppal utazik slavu

lorry-hop[UK: ˈlɒ.ri hɒp] [US: ˈlɔː.ri ˈhɑːp]

You can find it in:

HungarianEnglish