Hungarian-English dictionary »

sterling meaning in English

HungarianEnglish
sterling főnév

sterling◼◼◼ noun
[UK: ˈstɜːl.ɪŋ] [US: ˈstɝːl.ɪŋ]

stg (sterling) [stgs] noun
[UK: ˈstɜːl.ɪŋ] [US: ˈstɝːl.ɪŋ]

Sterling ezüst

sterling silver◼◼◼[UK: ˈstɜːl.ɪŋ ˈsɪl.və(r)] [US: ˈstɝːl.ɪŋ ˈsɪl.vər]

sterling-övezet főnév

sterling area noun
[UK: ˈstɜːl.ɪŋ ˈeə.riə] [US: ˈstɝːl.ɪŋ ˈe.riə]

Sterlinghillit (ásv) főnév

Sterlinghillite noun
[UK: stˈɜːlɪŋhˌɪlaɪt] [US: stˈɜːlɪŋhˌɪlaɪt]

25 font sterling főnév

pony [ponies] noun
[UK: ˈpəʊ.ni] [US: ˈpoʊ.ni]

egy font (sterling) GB

quid◼◼◼[UK: kwɪd] [US: ˈkwɪd]

egy font sterling főnév

quid [quids] noun
[UK: kwɪd] [US: ˈkwɪd]

egyfontsterlinges aranypénz GB

sovereign[UK: ˈsɒ.vrɪn] [US: ˈsɑː.vrən]

font sterling főnév
GB

pound sterling [pounds sterling]◼◼◼ noun
[UK: paʊnd ˈstɜːl.ɪŋ] [US: ˈpaʊnd ˈstɝːl.ɪŋ]

font sterling főnév

nicker [nickers] noun
[UK: ˈnɪkə(r)] [US: ˈnɪkər]

font sterling főnév
GB

pound [pounds] noun
[UK: paʊnd] [US: ˈpaʊnd]

You can find it in:

HungarianEnglish