Hungarian-English dictionary »

sosem mulaszt el egy előadást sem meaning in English

HungarianEnglish
sosem mulaszt el egy előadást sem

he never fails to attend a lecture[UK: hiː ˈne.və(r) feɪlz tuː ə.ˈtend ə ˈlek.tʃə(r)] [US: ˈhiː ˈne.vər ˈfeɪlz ˈtuː ə.ˈtend ə ˈlek.tʃər]

Sosem mulaszt el egy előadást sem meaning in English » DictZone …