Hungarian-English dictionary »

sorozás meaning in English

HungarianEnglish
sorozás főnév

draft [drafts]◼◼◼ noun
[UK: drɑːft] [US: ˈdræft]

enlistment [enlistments]◼◼◻ noun
[UK: ɪn.ˈlɪst.mənt] [US: ɪn.ˈlɪst.mənt]

recruitment [recruitments]◼◼◻ noun
[UK: rɪ.ˈkruːt.mənt] [US: rə.ˈkruːt.mənt]

conscription (muster, draft, selective service)◼◼◻ noun
[UK: kən.ˈskrɪp.ʃn̩] [US: kən.ˈskrɪp.ʃn̩]

recruiting◼◻◻ noun
[UK: rɪ.ˈkruːt.ɪŋ] [US: rə.ˈkruːt.ɪŋ]

levy [levies]◼◻◻ noun
[UK: ˈle.vi] [US: ˈle.vi]

enrollment [enrollments] noun
[UK: enˈrol.mənt] [US: enˈrol.mənt]

sorozás (katonáé) főnév

rectumrecruiting noun
[UK: rˈektəmrˌekruːtɪŋ] [US: rˈektəmrˌekruːɾɪŋ]

sorozás napja

field-day[UK: fiːld deɪ] [US: ˈfiːld ˈdeɪ]

sorozási felhívás főnév

draft card noun

sorozásra nem jelentkező hadköteles főnév

defaulter [defaulters] noun
[UK: dɪ.ˈfɔːl.tə(r)] [US: dɪ.ˈfɔːrl.tər]

besorozás főnév

enlistment [enlistments]◼◼◼ noun
[UK: ɪn.ˈlɪst.mənt] [US: ɪn.ˈlɪst.mənt]

conscription◼◻◻ noun
[UK: kən.ˈskrɪp.ʃn̩] [US: kən.ˈskrɪp.ʃn̩]

besorozás főnév
GB

enrolment [enrolments] noun
[UK: ɪn.ˈrəʊl.mənt] [US: ɪnˈro.ʊl.mənt]

besorozás főnév
US

enrollment [enrollments] noun
[UK: enˈrol.mənt] [US: enˈrol.mənt]

foncsorozás főnév

foliation noun
[UK: ˌfoli.ˈeɪ.ʃən] [US: ˌfoli.ˈeɪ.ʃən]

mercury plating noun
[UK: ˈmɜː.kjʊ.ri ˈpleɪt.ɪŋ] [US: ˈmɝː.kjə.ri ˈpleɪt.ɪŋ]

quicksilvering noun
[UK: ˈkwɪkˌsɪlvərɪŋ ] [US: ˈkwɪkˈsɪlvərɪŋ ]

silvering noun
[UK: ˈsɪl.vər.ɪŋ] [US: ˈsɪl.vər.ɪŋ]

You can find it in:

HungarianEnglish