Hungarian-English dictionary »

roten meaning in English

Results: rot
I'd rather look for this: roten
HungarianEnglish
rőt melléknév

red [redder, reddest]◼◼◼ adjective
[UK: red] [US: ˈred]

reddish◼◻◻ adjective
[UK: ˈre.dɪʃ] [US: ˈre.dɪʃ]

rusty [rustier, rustiest]◼◻◻ adjective
[UK: ˈrʌ.sti] [US: ˈrʌ.sti]

tawny [tawnier, tawniest]◼◻◻ adjective
[UK: ˈtɔː.ni] [US: ˈtɑː.ni]

foxy [foxier, foxiest] adjective
[UK: ˈfɒk.si] [US: ˈfɑːk.si]

rufous adjective
[UK: ˈruː.fəs] [US: ˈruː.fəs]

russety adjective
[UK: rˈʌsɪti] [US: rˈʌsɪɾi]

rőt farkas főnév

red wolf [red wolves]◼◼◼ noun
[UK: red wʊlf] [US: ˈred ˈwʊlf]

rőt hajú melléknév

red-haired◼◼◼ adjective
[UK: red heə(r)d] [US: ˈred ˈherd]

rőt hajú

red-headed◼◼◻ adjective
[UK: red ˈhe.dɪd] [US: ˈred ˈhe.dəd]

rőt koraidenevér (Nyctalus noctula)

common noctule◼◼◼[UK: ˈkɒ.mən] [US: ˈkɑː.mən]

rőt koraidenevér (Nyctalus noctula) főnév

noctule (Nyctalus noctula) [noctules]◼◼◼ noun

rőt szakállú

red-bearded[UK: red ˈbɪə.dɪd] [US: ˈred ˈbɪr.dəd]

rőt szín

russet[UK: ˈrʌ.sɪt] [US: ˈrʌ.sət]

rőt vérszopó denevér (Desmodus rotundus)

common vampire bat◼◼◼[UK: ˈkɒ.mən ˈvæm.paɪə(r) bæt] [US: ˈkɑː.mən ˈvæm.paɪr ˈbæt]

rotáció (rotatio) főnév

rotation [rotations]◼◼◼ noun
[UK: rəʊ.ˈteɪʃ.n̩] [US: roʊ.ˈteɪʃ.n̩]

rotáció főnév

curl [curls]◼◼◼ noun
[UK: kɜːl] [US: ˈkɝːl]
matematika, vektoranalízis

rotációs melléknév

rotational◼◼◼ adjective
[UK: rəʊ.ˈteɪʃ.n̩əl] [US: roʊ.ˈteɪʃ.n̩əl]

rotációs fényképnyomás főnév

rotogravure [rotogravures]◼◼◼ noun
[UK: ˌrəʊ.təʊ.ɡrə.ˈvjʊə(r)] [US: ˌroʊto.ʊ.ɡrə.ˈvjʊər]

rotációs gép

rotary printing-press[UK: ˈrəʊ.tə.ri ˈprɪnt.ɪŋ pres] [US: ˈroʊ.tə.ri ˈprɪnt.ɪŋ ˈpres]

rotációs henger (papír) főnév

web [webs] noun
[UK: web] [US: ˈweb]

rotációs kapa főnév

rototiller◼◼◼ noun
[UK: ˈrotə.ˌtɪ.lə(r)] [US: ˈrotə.ˌtɪ.lər]

rotációs kapa

rotavator

rotációs kvantumszám

rotational quantum number[UK: rəʊ.ˈteɪʃ.n̩əl ˈkwɒn.təm ˈnʌm.bə(r)] [US: roʊ.ˈteɪʃ.n̩əl ˈkwɑːn.təm ˈnʌm.br̩]

rotációs nyomat főnév

rotogravure [rotogravures] noun
[UK: ˌrəʊ.təʊ.ɡrə.ˈvjʊə(r)] [US: ˌroʊto.ʊ.ɡrə.ˈvjʊər]

rotációs rostképzés

rotary fiberization[UK: ˈrəʊ.tə.ri] [US: ˈroʊ.tə.ri]

rotációs szálképzés

rotary fiberization[UK: ˈrəʊ.tə.ri] [US: ˈroʊ.tə.ri]

rotacizál ige
nyelvt

rhotacize [rhotacized, rhotacized, rhotacizing, rhotacizes] verb
[UK: rˈəʊtəsˌaɪz] [US: rˈoʊɾəsˌaɪz]

rotacizmus főnév
nyelvt

rhotacism noun
[UK: rˈəʊtəsˌɪzəm] [US: rˈoʊɾəsˌɪzəm]

rotál ige

rotate [rotated, rotated, rotating, rotates]◼◼◼ verb
[UK: rəʊ.ˈteɪt] [US: roʊ.ˈteɪt]

rototill verb
[UK: ˈrotə.ˌtɪl] [US: ˈrotə.ˌtɪl]

rotáló melléknév

rotating◼◼◼ adjective
[UK: rəʊ.ˈteɪt.ɪŋ] [US: roʊ.ˈteɪt.ɪŋ]

rotangnád főnév

rattan [rattans]◼◼◼ noun
[UK: ræ.ˈtæn] [US: ræ.ˈtæn]

rotangpálma (Calamus rotang) főnév

rattan [rattans]◼◼◼ noun
[UK: ræ.ˈtæn] [US: ræ.ˈtæn]

rattan palm noun
[UK: ræ.ˈtæn pɑːm] [US: ræ.ˈtæn ˈpɑːm]

rotángpálma (Calamus rotang) főnév

rattan cane noun
[UK: ræ.ˈtæn keɪn] [US: ræ.ˈtæn ˈkeɪn]

rotángpálma főnév

ratan [ratans] noun
[UK: ræ.ˈtæn] [US: ræ.ˈtæn]

rotátorköpeny főnév

rotator cuff [rotator cuffs] noun

rotavírus főnév

rotavirus◼◼◼ noun

rőtes melléknév

auburn adjective
[UK: ˈɔː.bən] [US: ˈɑː.bərn]

12