Hungarian-English dictionary » rendkívüli meaning in English

HungarianEnglish
rendkívüli

exceptional◼◼◼ adjective
[UK: ɪk.ˈsep.ʃn̩əl] [US: ɪk.ˈsep.ʃn̩əl]

exceptive◼◼◼ adjective
[UK: ɪk.ˈsep.tɪv] [US: ɪk.ˈsep.tɪv]

extraordinary◼◼◼ adjective
[UK: ɪk.ˈstrɔːd.n̩.ri] [US: ɪk.ˈstrɔːr.dn̩e.ri]

extreme◼◼◻ adjective
[UK: ɪk.ˈstriːm] [US: ɪk.ˈstriːm]

out◼◼◻ adjective
[UK: ˈaʊt] [US: ˈaʊt]

particular◼◼◻ adjective
[UK: pə.ˈtɪ.kjʊ.lə(r)] [US: pər.ˈtɪ.kjə.lər]

special◼◼◻ adjective
[UK: ˈspeʃ.l̩] [US: ˈspeʃ.l̩]

unusual◼◼◻ adjective
[UK: ʌn.ˈjuː.ʒʊəl] [US: ʌ.ˈnjuː.ʒə.wəl]

added◼◻◻ adjective
[UK: ˈæ.dɪd] [US: ˈæ.dəd]

exceeding◼◻◻ adjective
[UK: ɪk.ˈsiːd.ɪŋ] [US: ɪk.ˈsiːd.ɪŋ]

exquisite◼◻◻ adjective
[UK: ɪk.ˈskwɪz.ɪt] [US: ɪk.ˈskwɪz.ɪt]

extra◼◻◻ adjective
[UK: ˈek.strə] [US: ˈek.strə]

original◼◻◻ adjective
[UK: ə.ˈrɪdʒ.n̩.əl] [US: ə.ˈrɪdʒ.n̩.əl]

outstanding◼◻◻ adjective
[UK: ˌaʊt.ˈstænd.ɪŋ] [US: ˌɑːwt.ˈstænd.ɪŋ]

singular◼◻◻ adjective
[UK: ˈsɪŋ.ɡjʊ.lə(r)] [US: ˈsɪŋ.ɡjə.lər]

steep◼◻◻ adjective
[UK: stiːp] [US: ˈstiːp]

uncommon◼◻◻ adjective
[UK: ʌnˈk.ɒ.mən] [US: ʌnˈk.ɑː.mən]

fantastic adjective
[UK: fæn.ˈtæ.stɪk] [US: fæn.ˈtæ.stɪk]

inordinate adjective
[UK: ɪ.ˈnɔː.dɪ.nət] [US: ˌɪ.ˈnɔːr.də.nət]

nothing if not adjective
[UK: ˈnʌ.θɪŋ ɪf nɒt] [US: ˈnʌ.θɪŋ ˈɪf ˈnɑːt]

out of the ordinary adjective
[UK: ˈaʊt əv ðə ˈɔː.dɪn.ri] [US: ˈaʊt əv ðə ˈɔːr.də.ˌne.ri]

phenomenal adjective
[UK: fɪ.ˈnɒ.mɪn.l̩] [US: fə.ˈnɑː.mən.l̩]

portentous adjective
[UK: pɔː.ˈten.təs] [US: pɔːr.ˈten.təs]

rouser noun
[UK: ˈraʊzə ] [US: ˈraʊzər ]

smacker noun
[UK: ˈsmækə(r)] [US: ˈsmækər]

smacking noun
[UK: ˈsmækɪŋ] [US: ˈsmækɪŋ]

stupendous adjective
[UK: stjuː.ˈpen.dəs] [US: stuː.ˈpen.dəs]

supernormal adjective
[UK: ˌsuː.pə.ˈnɔːm.l̩] [US: ˌsuː.pə.ˈnɔːr.ml̩]

tiptop adjective
[UK: ˈtɪp.ˈtɒp] [US: ˈtɪp.ˌtɑːp]

uncommonly adverb
[UK: ʌnˈk.ɒ.mən.li] [US: ˌənˈk.ɑː.mən.li]

unwonted adjective
[UK: ʌn.ˈwəʊn.tɪd] [US: ʌnˈwo.ʊn.tɪd]

wondrous adjective
[UK: ˈwʌn.drəs] [US: ˈwʌn.drəs]

woundy adjective
[UK: wˈaʊndi] [US: wˈaʊndi]

rendkívüli adó

emergency tax[UK: ɪ.ˈmɜː.dʒən.si tæks] [US: ˌɪ.ˈmɝː.dʒən.si ˈtæks]

rendkívüli anyagkiutalásban részesít

coupon-float[UK: ˈkuː.pɒn fləʊt] [US: ˈkuː.ˌpɒn floʊt]

rendkívüli bíróság főnév

kangaroo-court noun
[UK: ˌkæŋ.ɡə.ˈruː kɔːt] [US: ˌkæŋ.ɡə.ˈruː ˈkɔːrt]

rendkívüli bíróság hatásköre

jurisdiction of an exceptional court[UK: ˌdʒʊə.rɪs.ˈdɪk.ʃn̩ əv ən ɪk.ˈsep.ʃn̩əl kɔːt] [US: ˌdʒʊ.rəˈs.dɪk.ʃn̩ əv ˈæn ɪk.ˈsep.ʃn̩əl ˈkɔːrt]

rendkívüli dolog

out-and-outer[UK: ˈaʊt ənd ˈaʊ.tə(r)] [US: ˈaʊt ænd ˈaʊ.tər]

rattler noun
[UK: ˈræt.lə(r)] [US: ˈræ.tə.lər]

rendkívüli elme

mind of extraordinary range[UK: maɪnd əv ɪk.ˈstrɔːd.n̩.ri reɪndʒ] [US: ˈmaɪnd əv ɪk.ˈstrɔːr.dn̩e.ri ˈreɪndʒ]

12

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies