Hungarian-English dictionary »

rájön vmnek a nyitjára meaning in English

HungarianEnglish
rájön (vmnek) a nyitjára

get the hang of it[UK: ˈɡet ðə hæŋ əv ɪt] [US: ˈɡet ðə ˈhæŋ əv ˈɪt]

rájön vmnek a nyitjára ige

wisen verb
[UK: wˈaɪsən] [US: wˈaɪsən]

rájön (vmnek) a nyitjárav

get wise to a fact[UK: ˈɡet waɪz tuː ə fækt] [US: ˈɡet ˈwaɪz ˈtuː ə ˈfækt]

You can find it in:

HungarianEnglish